Nyheter

Gediget förslag på fossilfrihet i åkerinäringen

Fossilfritt Sverige debatterade i Dagens Industri den 2 november frågan om lastbilars väg till fossilfrihet. Det är ett intressant och balanserat förslag med en ny ton i debatten. För Sveriges Åkeriföretag är det viktigt att hela kostnadsbilden tas i beaktande när nya skatter och avgifter som åläggs åkerinäringen övervägs. Om en kilometerskatt i nya kläder ska diskuteras, måste ett antal mekanismer vara på plats.

– Artikeln är balanserad och förslagen omfattande, och debatten om vägskatten tar sig här ett nytt uttryck. Ekoskatten behöver kompletteras för att bli ett balanserat styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser som samtidigt stärker åkerierna, som gör stora ansträngningar vad gäller miljö och klimat, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

Fossilfritt Sverige presenterar i debattartikeln ett antal förslag, varav ekoskatten är ett. Ekoskatt motiveras med att såväl fordons- som drivmedelsskatt är dåliga verktyg för att beskatta lastbilstransporters klimatpåverkan i Sverige som har långa avstånd. Tanken bakom ekoskatten är att bättre och mer rättvist beskatta lastbilstransporter, genom att de som släpper ut mer betalar mer. Hela debattartikeln kan läsas HÄR.

Lorries head for East Europe

Sveriges Åkeriföretag välkomnar styrmedel som inte innebär förbud eller tvång, men som bidrar till att nå fossilfrihetsmålen och samtidigt stärker svensk konkurrenskraft. Ekoskatten får inte riskera konkurrenskraft eller miljöambitioner.

Ett antal viktiga variabler bör här värderas:
För att styra mot effektivare fordonskombinationer bör bara dragbilen (alltså inte släp) beskattas. Det innebär att effektivare ekipage inte får högre skatt.
Drivmedelsskatten, alltså kombinationen av energiskatt och koldioxidavgift, bör sänkas. Energiskattedirektivet tillåter ett undantag från skatteplikt för nyttofordon över 7,5 ton. En sådan sänkning av drivmedelsskatten möjliggör för en verkligt klimatstyrande ekoskatt och bidrar även till bränslebytet.
Det i EU:s mobilitetspakets föreslagna vägavgiftssystem* ska ligga till grund för ekoskatten. EU-förslaget är ännu inte beslutat och därför osäkert. Det förutsätter att EU enas i tidigare splittrande frågor.
Även utländska fordon som kör i Sverige måste omfattas av ekoskatten för att säkerställa svenska åkeriers konkurrenskraft. Ett system för övervakning måste komma på plats för att garantera rättvisa spelregler.

– Principen om att förorenaren betalar är viktig för acceptansen och målstyrningen med ekoskatten. En intressant aspekt med Fossilfritt Sveriges förslag är undantaget för skogsvägar och betydligt lägre skatt i norra Sverige, där avstånden ju är som längst och alternativ till väg saknas, avslutar Tove Winiger.

* EU-kommissionen har lagt ett förslag på en avståndsbaserad skatt som ersätter eurovinjetten. Förslaget är omfattande men en viktig aspekt är att de olika skattenivåerna baseras på typgodkännande av fordon med avseende på koldioxid (VECTO), en faktor vägavgiften inte baserats på tidigare.

Redaktionen