Tag: NAVET

Heidelberg Materials: Två år av kraftigt minskade husbyggnadsinvesteringar

Efter en nedgång med 12 procent 2022, väntas de påbörjade…Navet: Stora skillnader i byggmaterialförsäljningen under första och andra halvåret 2022

Enligt affärskonsulterna Navet sjönk försäljningsvolymen inom den byggrelaterade handeln…Bred nedgång för det offentliga husbyggandet under kvartal 1-3

I affärskonsulterna Navets kommande konjunkturrapport, som, varje kvartal…Navet: Ökning i byggandet av privata lokaler, med ett undantag

Affärskonsulterna Navet presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Den kommande…Navet: Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en…Navet: ”Bred nedgång för det offentliga husbyggandet”

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för…Navet: Stora regionala skillnader i husbyggandet under första halvåret

Under första halvåret i år beräknas volymen av påbörjade…Navet: Byggmaterialförsäljningen sjunker i ökad takt

Enligt affärskonsulterna Navet har försäljningsvolymen…Navet: Offentliga aktörer minskar investeringar i byggnader – men det är inte nattsvart

Inom offentliga lokaler sjönk investeringarna i byggnader…Navet: Bra fart i byggandet, men negativa förväntningar

Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första sex månader var…Navet: Byggmaterialförsäljningen sjunker

Försäljningsvolymen inom den byggrelaterade detaljhandeln sjunkit med 10 procent under årets första sex månader, jämfört…Bygginvesteringar per län: Vinnare och förlorare

Varje kvartal presenterar affärskonsulterna Navet AB…Småhusbyggandet föll under första kvartalet

Under första kvartalet i år påbörjades det, enligt SCB, preliminärt strax över…Minskad omsättning i den byggmaterielrelaterade handeln

Under årets första tre månader minskade…Navet: Bra fart i byggandet av kontor och handel

Enligt affärskonsulterna Navets kommande konjunkturrapport…Negativa signaler för bygglov av lokaler

Enligt konsult- och analysföretaget Navets löpande månadsindikatorer…NAVET: ”Byggkostnaderna fortsätter att öka”

Kostnaderna för husbyggande fortsatte öka det första kvartalet…Navet: Splittrad utveckling av husbyggnadsinvesteringarna 2021

Som helhet ökade de påbörjade…Navet: Inbromsning i underhållsaktiviteten

Navet AB beräknar att den…Konsultpanel tror på fortsatt tillväxt i byggsektorn

Navet undersöker två gånger per år…Navet Analytics: ”Osäkerhet inom kontor, handel och hotell leder till minskade byggnadsinvesteringar”

NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska…Navet Analytics: Dämpad och osäker prognos för husbyggnadsinvesteringarna

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturmätning på den…Signaler på inbromsning

Enligt NAVET Analytics månadsindikatorer….NAVET Analytics: Genomsnittspriset på bostadsrätter för 2021 steg med 10 procent gentemot 2020

Bostadspriserna har utvecklats…NAVET Analytics senaste konjunkturrapport

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för…Ökning av antalet påbörjade småhus under 2021

Under de tre första kvartalen 2021 påbörjades…Skilda världar i NAVET Analytics byggprognos

Som helhet väntar sig analysföretaget NAVET Analytics att…Rekordstor volym av påbörjade husbyggnadsinvesteringar

I Navet Analytics kommande konjunkturranalys, som presenteras i slutet av december, presenteras ett i allmänhet positivt läge på den svenska bygg- och…NAVET: Bostadsbyggandet fortsätter att öka

NAVET Analytics kommande konjunkturrapport…NAVET: ”Offentligt husbyggande bromsar in”

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, som släpps i december, kan…Navet: Byggmaterialvärdet ökade under första halvåret

Det samlade byggmaterialvärdet vid ny- och ombyggnad av flerbostadshus samt privata och offentliga kontor beräknas, enligt NAVET Analytics senaste…NAVET Analytics: Positiva konsulter visar vägen på byggmarknaden

I samband med NAVET Analytics konjunkturrapporter undersöker företaget läget…NAVET Analytics: Inbromsad ökning av byggvaruförsäljningen under sommaren

Som helhet har omsättningen i den byggrelaterade handeln ökat med 10 procent under årets första sju månader jämfört med samma…NAVET Analytics: Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet…NAVET Analytics: Starkt utfall i husbyggandet

Enligt NAVET Analytics redovisning av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler, visade utfallet…Navet Analytics: Fortsatt bra fart i byggmaterialförsäljningen

Enligt NAVET Analytics mätning av omsättningen i den byggrelaterade handeln, fortsätter 2020 års starka försäljningsutveckling även under…Rekyl för flerbostadshusbyggandet 2022?

Den senaste 12-månadersperioden har de beviljade byggloven för flerbostadshus minskat svagt, drygt 3 procent, om man jämför med föregående…Navet: Växande behov av VA-investeringar, men kapacitetsbrist bromsar

VA-sektorn står inför stora renoverings- och utbyggnadsbehov framöver konstaterar NAVET Analytics i sin senaste konjunkturrapport för bygg- och anläggningsmarknaden…Navet: Kraftigt ras för detaljhandelsbyggandet

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning med fokus på svensk bygg- och fastighetsmarknad, kan man utläsa en dramatisk utveckling för detaljhandelns…NAVET Analytics: Bra fart i byggandet i våra grannländer

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska grannländer, kan man konstatera att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna…NAVET Analytics: Viss ökning av beviljade bygglov för lokaler

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga…NAVET: Bostadsbyggandet överraskar

Under första kvartalet i år påbörjades drygt 16 000 lägenheter. Närmare…NAVET Analytics: ”Framskjutna projekt är ett allvarligt hot”

Den ekonomiska avmattningen och en osäkerhet om framtida lokalbehov i spåren av digitaliseringen, kan leda till att planerade projekt inom…NAVET Analytics: Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden

Färsk statistik över beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler indikerar divergerande utveckling 2020. Byggloven för offentliga lokaler ökade med mer än…Stor motståndskraft

Trots sämre konjunktur med minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna…Ny studie från Wihlborgs, Navet och Quilt AI om den förändrade kontorsmarknaden

För att skapa förståelse för hur arbetsplatser och arbetsliv kommer att se ut framöver har Wihlborgs tillsammans med Navet och Quilt AI gjort…Byggnadsinvesteringarna 2020: Stora regionala skillnader

När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det…Navet Analytics: Minskad ombyggnadsvolym inom flerbostadshus, men Covid-19 är inte anledningen

Trots COVID-19, som inneburit vissa förseningar och strängare smittskyddsrutiner, verkar inte…Husbyggnadsinvesteringarna: Nu bryts den nedåtgående trenden

Enligt analytikerna uppgick de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler till drygt 252 miljarder kronor. Om man jämför investeringsvolymen med 2019 års volym innebar utfallet en…Konsumenterna glömmer hållbarhetsaspekten när det kommer till renovering och byggande

Bygg- och fastighetssektorns produktion står för sammantaget cirka 10 till…Ny undersökning: Vi renoverar inte hållbart

Viljan att renovera och bygga hållbart finns bland svenska konsumenter, men när de väl står inför att renovera eller bygga om hemma är det få som tänker hållbarhet och klimat. Det innebär…NAVET Analytics: Beviljade bygglov fortsätter att sjunka

Varje månad presenterar NAVET Analytics. Takten indikerar ett minskat bostadsbyggande vilket även NAVET Analytics prognoser pekar på. När det gäller lokaler divergerar utvecklingen. Inom privata lokaler dvs kontor affärslokaler hotell restauranger och industrilokaler har antalet beviljade bygglov minskat rejält med…Navet: Bra drag i bygghandeln under årets första tre kvartal

Under årets första nio månader ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med 12 procent jämfört med samma period förra året enligt Navets löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler…Här är dom: De 20 största installationsföretagen sett till omsättning

– Mycket är sig likt sedan förra året, säger Patrik Wikman på NAVET Analytics, som sammanställt materialet men det finns uppstickare…NAVET Analytics: ”Mellansverige – ljuset på den svenska byggmarknaden”

NAVET Analytics har tidigare rapporterat om att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna sannolikt kommer att minska i år. I den senaste konjunkturrapporten…NAVET Analytics: ”Teknik- och konsultföretag – Svårare att rekrytera än för ett år sedan”

I samband med att NAVET Analytics ger ut sin konjunkturrapport…NAVET Analytics: Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så…NAVET Analytics: Bygghandeln växer så det knakar

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige växte under årets första sex månader med 12 procent jämfört med samma period förra året. I beräkningen ingår butiker med försäljning av järn, bygg, VVS och färg….NAVET Analytics: Ljuset i en svagare byggkonjunktur är här

Varje halvår samlar NAVET Analytics in statistik från ett stort antal arkitekter och byggtekniska konsulter för att få tidiga signaler om hur byggmarknaden kommer att utveckla sig. Genom att mäta arbetsvolym…NAVET: Husbyggandet ökar

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggandet i Sverige, Marknadstrender Bygg, presenteras bland annat Sveriges totala husbyggnad under första halvåret 2020. Enligt rapporten…NAVET Analytics: ”Det offentliga husbyggandet växer”

Den påbörjade husbyggnadsvolymen av offentliga lokaler har ökat kraftigt under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Det visar NAVET Analytics kommande konjunkturrapport…NAVET Analytics: Sjunkande volymer för privata lokaler

Den påbörjade husbyggnadsvolymen av privata lokaler har minskat under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Detta visar NAVET Analytics kommande konjunkturrapport…Nya siffror: Beviljade bygglov minskar

När antalet beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus under de fem första månaderna summeras visar det tydliga tecken på ett minskat bostadsbyggande. Byggloven har minskat…NAVET Analytics: Skillnader i prisutvecklingen för bostäder

Under perioden januari till juni i år har priserna på sålda bostäder totalt sett hållit sig på en…Bostadsbyggandet: Köpenhamn går mot strömmen

Under 2019 sjönk det påbörjade bostadsbyggandet i alla fyra länderna och särskilt i Finland var nedgången kraftig, med över 15 procent. I Norge…Fortsatt negativ utveckling för detaljhandelns husbyggnadsinvesteringar

I NAVET Analytics konjunkturrapport Marknadstrender bygg…NAVET Analytics: ”Husbyggnadsinvesteringarna inleder året starkt”

NAVET Analytics beräknar de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för första kvartalet 2020 till drygt…LGL Construction AB får ny ägare

Sedan den 15 maj 2020 är Helsingborgsbaserade investeringsbolaget Dacke Industri AB ny ägare till LGL Construction AB,baserat…Bygghandeln växer

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln växte under årets…NAVET: Beviljade bygglov för privata lokaler minskar

Antalet beviljade bygglov för lokaler har minskat med ungefär…Husbyggandet faller i Norden – Danmark undantaget

Danmark var det enda land bland de nordiska länderna som visade en positiv tillväxt för de…Stark omsättningstillväxt bland installatörsföretagen – flest miljardföretag inom elinstallationer

I NAVET Analytics årliga sammanställning över de 20 största installationsföretagen, sett till…