Nyheter

Navet: Inbromsning i underhållsaktiviteten

Navet AB beräknar att den totala underhållsvolymen inom bostäder och lokaler under 2021 ökade med närmare 3 procent

Enligt Navets fastighetspanel beror volymökningen dels på ökat ekonomiskt utrymme för underhållsåtgärder, dels på ökade kostnader för underhåll. Prognosen för 2022 och 2023 visar en inbromsad tillväxt med 2 respektive 1 procents ökning av underhållsvolymen.

Påverkande faktorer är ett mindre positivt konjunkturläge, stigande materialpriser och brist på komponenter.

Troligtvis har en del av planerade åtgärder skjutits på framtiden under det senaste året, till följd av materialbrist, stigande priser och fortsatt pandemi.

Det finns en risk för att dessa projekt flyttas fram ytterligare en tid till följd av en ökad försiktighet, stigande räntor, höga materialpriser och stigande energikostnader som fördyrar projektkostnaden och minskar det ekonomiska utrymmet för underhållsåtgärder.

Källa Navet AB