Tag: Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 195 Mkr och byggstart planeras ske under kvartal 1