Nyheter

Ny lag ger Region Skåne ansvar för regional fysisk planering

Region Skåne får ansvar att ta fram en regionplan för Skåne. En lagändring gör att regionen formellt får ansvar för samordna den regionala fysiska planeringen tillsammans med länets kommuner.

Region Skåne och de skånska kommunerna har under flera år samarbetat kring den regionala dimensionen på fysisk planering. Arbetet går under namnet Strukturbild för Skåne och handlar om att skapa en övergripande samsyn på planeringen av bebyggelse, infrastruktur, kollektivtrafik och grönstruktur.

Nu har riksdagen beslutat om en ändring i Plan- och bygglagen som stödjer det skånska sättet att samarbeta. Enligt lagen har kommunerna ansvaret för översiktsplanering. Med lagändringen får Region Skåne nu ett ansvar att ta fram en regionplan för Skåne. Ett sådant regionalt uppdrag har tidigare bara funnits för Stockholms läns landsting.

Region Skåne kommer att ta sig an uppdraget med regionplanering genom att ta samarbetet inom Strukturbild för Skåne vidare. Strukturbild för Skåne fortsätter på så sätt att vara plattformen för kommunerna och Region Skåne i arbetet med den regionala fysiska planeringen.

– För Region Skåne och för de skånska kommunerna är detta naturligtvis ett stort erkännande. Det visar att det arbete vi gjort inom Strukturbild för Skåne, tillsammans med de skånska kommunerna, nu får ett nationellt erkännande och kan utvecklas vidare. Det finns en stor samhällsnytta med att lyfta kommunernas översiktsplanering i ett regionalt sammanhang och samlas kring gemensamma framtidsbilder, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

– Det är naturligt att det här arbetssättet vuxit fram just i Skåne. I Skåne har vi många kommuner på liten yta. Det är vanligt att man bor i en kommun, arbetar i en annan och har fritidsaktiviteterna i en tredje. Därför är det regionala perspektivet extra viktigt här, säger Therese Andersson, enhetschef samhällsplanering.

Den nya lagen börja gälla den 1 januari 2019. Lagen säger bland annat att den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län, att regionen blir ansvarigt för den regionala fysiska planeringen inom sitt län samt att man i länet ska ta fram en regionplan som tar hänsyn till andra nationella, regionala och kommunala planer och program.