Nyheter

Så ska Hjällbo bli en tryggare stadsdel

2000 nya bostäder och en ny skola ska byggas i Hjällbo. Det ska bli tryggare stadsmiljö och byggas så att integration främjas. Gårdstensmodellen har lyckats vända ett område från kriminalitet och utsatthet till att bli ett mer attraktivt område. Nu ska Hjällbo bli nästa stora lyft.

Miljöpartisterna Emmali Jansson och Karin Pleijel har båda en passion i att motverka segregation, både genom att bygga attraktiva förorter och höja kvaliteten i förorternas skolor.

– Segregationen är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. För att motverka det är det viktigt att få mer attraktiva förorter med allt från hyresrätter och villor, som lockar människor med skilda bakgrunder, säger Emmali Jansson (MP), ordförande i byggnadsnämnden.

Göteborgs stad har tagit krafttag för att omvandla de utsatta stadsdelarna till mer attraktiva och trygga bostadsområden. Nu är det Hjällbos tur. Hjällbo har pekats ut som ett särskilt utsatt område på grund av stor trångboddhet och kriminalitet. Samtidigt finns en stark framtidstro och många som vill bo i stadsdelen.

I Hjällbo finns nästan bara hyreslägenheter och kommunala allmännyttan äger mer än 90 procent av alla bostäder i stadsdelen. Förutom fyra villor har det inte byggts en enda bostad i Hjällbo sedan miljonprogrammets dagar. Nu ska här bli en större blandning av bostäder, så att fler kan hitta en bostad och för att bryta segregationen. Genom en satsning där kommunen samarbetar med privata byggföretag kommer det att byggas mer än 2 000 nya bostäder i olika upplåtelseformer. Först ut blir drygt 100 lägenheter och tio villor vid Sandspåret, där detaljplan nu ska tas fram.

– Genom att placera de nya bostäderna på ett smart sätt kan de bidra till att öka tryggheten. Till exempel ska de första bostäderna byggas där det idag är ett parkeringsgarage med ödsliga och otrygga passager. Nu ska det bli mer levande och trygg gångväg till spårvagnen, säger Emmali Jansson.

Göteborgs stad arbetar både i Hjällbo och de andra särskilt utpekade stadsdelarna med Trygg i-modellen för att motverka kriminalitet, öka tryggheten och stärka stadsdelarna. Trygg i-modellen innebär en strukturerad samverkan som utgår från en gemensam lokal lägesbild. Invånarnas upplevelse av vad som skapar otrygghet är en viktig grund för prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. I modellen ingår även medborgarlöften; åtaganden som polis och staden gör till invånarna för att arbeta mot särskilt angelägna problem som skapar otrygghet.

– För att skapa en levande och attraktiv stadsdel är bredden viktig, att de boende, näringslivet, föreningslivet, kommunen och bostadsbolagen har en gemensam vision. Denna positiva utveckling har vi sett genomföras i Gårdsten, med det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder som motor, säger Karin Pleijel (MP), gruppledare för Miljöpartiet.

I Gårdsten har man lyckats minska kriminaliteten och arbetslösheten med hjälp av Gårdstensmodellen. En av nycklarna har varit fler jobb som skapats i närområdet för de boende, bland annat av det lokala bostadsbolaget Gårdstensbostäder som anställt trygghetsvärdar och bostadsvärdar. Dessutom har de boende fått inflytande och haft ett stort engagemang i att forma utvecklingen i stadsdelen.

– Förhoppningen är att få se samma utveckling i Hjällbo. Vi vill vi ta med oss erfarenheterna från Gårdstensmodellen till Hjällbo. Den har visat att det går att förändra, säger Karin Pleijel.

Vid en undersökning 2016 svarade de flesta tillfrågade i Hjällbo att de vill förbli Hjällbobor på frågan om var de vill bo om tio år. Med 2 000 nya bostäder är tanken att både trångboddheten och segregationen ska minska.

– När det är en så stor förändring som ska göras, är det särskilt viktigt att det sker i dialog med de som bor i området. Mycket i Hjällbo är positivt och uppskattat. Det får inte bli samma misstag som under miljonprogrammet, att några centrala politiker och tjänstemän slänger upp en massa hus som förstör de kvaliteter som redan finns, säger Emmali Jansson.

Både kommunala allmännyttan AB Framtiden och privata bostadsbyggare är med i satsningen som samordnas av Johanneberg science park. Förhoppningen är att de bostäderna ska stå klara inom fem år.

Något som också har betydelse för att få ett attraktivt område är nya fina skolor. Nu planeras en ny F-9-skola i Bläsebo för 650 elever, som ska ersätta den tidigare Bläseboskolan F-6 och Hjällboskolan 7-9. Där ska även bli en träningssärskola, kulturskola och en idrottshall. Skolan ska även få ett tillagningskök. Skolan planeras vara klar år 2021.

På bilden:
Emmali Jansson och Karin Pleijel.