Nyheter

63,6 miljoner kronor till Uppsala stifts kyrkor

Vid stiftsstyrelsens sammanträde den 20 september beslutades om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2019. Totalt handlar det om 63,6 miljoner som delas ut till Uppsala stifts kyrkor.

Kyrkoantikvarisk ersättning som utgör 54,1 miljoner kronor är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket att bidra med. Syftet med den kyrkoantikvariska ersättningen är att upprätthålla det kyrkliga kulturvärdet och nå ”största kulturmiljönytta på ett rättvist sätt”.

Kyrkounderhållsbidraget utgör 9,5 miljoner kronor och är pengar som kommer från Svenska kyrkans egna tillgångar. Det ges i procentsatser 20-80 procent med avseende på hur den enskilda församlingens ekonomi ser ut. Principiellt är det ett utjämningsbidrag, även om också andra icke ekonomiska faktorer har betydelse för bidragets storlek.