Nyheter

Örnsköldsviks centralort utvecklas

Genom att hålla informationsträff en söndag hoppas kommunen öka allmänhetens delaktighet och engagemang kring plan för centralortens utveckling.

Örnsköldsviks kommun har tagit fram ett förslag till plan för centralortens långsiktiga mark- och vattenanvändning (”Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort”). Planen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till år 2040. Den ligger till grund för beslut om hur mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Förslaget till plan är nu ute för samråd och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter fram till 7 november. För att öka möjligheten till delaktighet och påverkan bjuder kommunen in allmänheten till öppet samrådsmöte söndag 23 september.

– Vi är angelägna om att få förslaget belyst ur ett brett perspektiv och att många olika intressegrupper ska vilja bidra med sina synpunkter. Därför har vi denna gång valt att bjuda in allmänheten till information på en söndag med förhoppning att det ska underlätta deltagande, säger Elisabeth Strand Hübinette, strategisk samhällsplanerare på kommunens tillväxtavdelning.

Det öppna samrådsmötet hålls i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik, den 23 september klockan 13-15. Under mötet presenteras förslaget och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunens representanter. Mötet är av Drop-in karaktär med flera möjligheter att få en övergripande information om planförslaget

Förslaget till ”Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort” finns tillgängligt via Örnsköldsviks kommuns webbplats, www.ornskoldsvik.se/fop och även utställt på Arkenbiblioteket och i stadshuset Kronan.