Nyheter

78 miljoner till kyrkobyggnader i Göteborgs stift

Sammanlagt 130 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och västra delen av Västergötland får dela på drygt 78 miljoner kronor under 2019. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen till restaureringar etc av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift.

Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor och som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda.

Totalt över landet fördelas 460 miljoner kr i Kyrkoantikvariska ersättning (KAE). Göteborgs stift får drygt 61 miljoner kr. Det är näst mest av stiften i Sverige. Utöver detta anslag omfördelas överbliven ersättning från tidigare år. Tillsammans får kyrkorna i Göteborgs stift dela på drygt 78 miljoner kr fördelat på 245 projekt.

När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkornas kulturhistoriska värden ska vårdas och bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov så att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Ersättningen utgör bara en del av finansieringen, en egeninsats krävs också av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. I genomsnitt står församlingarna själva, genom de tillhörigas medlemsavgifter, för halva kostnaden.

Följande projekt i Göteborgs stift är några av de som får mest KAE:

Göteborg

Oscar Fredriks kyrka: Sammanlagt 9,3 miljoner kr fördelat på flera projekt. Renovering av tornfasader samt invändig renovering och konservering av målningar och inredning i kyrkorummet.

Örgryte nya kyrka: 4,4 miljoner kr till renovering av kyrkans fönster. Andra etappen av tre, ett omfattande projekt.

Christinae kyrka: 2,8 miljoner kr till renovering av fasader och omläggning av koppartaket på långhuset.

Halland

Lindbergs kyrka: Sammanlagt 4,9 miljoner kr fördelat på flera projekt. Omfattande renovering med bland annat omläggning av yttertak och konservering av inredning och inventarier.

Vinbergs kyrka: 1,9 miljoner kr. Inledande etapp av en omfattande utvändig renovering med omfogning av kyrkans murverk.

Årstads kyrka: 1,8 miljoner kr. Tillkommande kostnader för bland annat förstärkning av takkonstruktionen i samband med renoveringen av kyrkans koppartak. Ett mycket omfattande projekt som tidigare fått drygt 11 miljoner kr i kyrkoantikvarisk ersättning.

Bohuslän

Bokenäs nya kyrka: 2,5 miljoner kr. 2,4 miljoner rör tillkommande kostnader för renovering av gjutjärnsfönster. Ett projekt som tidigare har beviljats 500 tkr. I övrigt beviljas kyrkan ersättning för rengöring och reparation av orgel samt revidering av vård- och underhållsplan.

Marstrands kyrka: Sammanlagt 3,1 miljoner kr fördelat på flera projekt. Omläggning av koppartak etapp 2, dräneringsarbeten runt kyrka, installation av system för klimatstyrning samt konserveringsarbeten. En mycket omfattande kyrkorenovering som tidigare fått 8 miljoner kr i kyrkoantikvarisk ersättning.

Svenneby nya kyrka: 1,7 miljoner kr. Tillkommande kostnader för omputsning av väggar interiört i samband med fuktproblem. Ett omfattande projekt som tidigare fått drygt 1,9 miljoner kr i kyrkoantikvarisk ersättning.

Västergötland

Hyssna gamla kyrka: 1,1 miljoner kr. Utvändig renovering av tak, fasader och fönster samt stigluckor och grindstolpar.

Fotskäls kyrka: 2 miljoner kr. Utvändig renovering av fasad och fönster m.m.

Åsbräcka kyrka: 2,1 miljoner kr. Konservering av fast inredning och inventarier.

Östra Frölunda kyrka: Sammanlagt 1,3 miljoner fördelat på tre projekt som rör tillkommande kostnader för renovering av torn samt konservering av textilier och justering av textilförvaring och installation av system för klimatstyrning. Arbeten som rör tornet har tidigare tilldelats 1,3 miljoner kr i kyrkoantikvarisk ersättning.

Större stiftsövergripande satsningar:

Stöd till församlingar att dokumentera och registrera kulturhistoriskt värdefulla inventarier i kyrkorna. 1,6 miljoner kr.

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. Enligt 4 kap 16 § kulturmiljölagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning från staten för kulturhistoriska kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Denna ersättning kallas kyrkoantikvarisk ersättning.

Bild: Oscar Fredriks kyrka i Göteborg får Kyrkoantikvarisk ersättning för bl a konservering av målningar och inredning i kyrkorummet. 
Foto: Göteborgs stift