Nyheter

Välbeprövad PLM-teknik från försvarsindustrin ska göra bygg- och fastighetsbranschen mer datadriven, effektiv och hållbar

Property PLM är en erfaren uppstickare som vill föra in mer av ett livscykelperspektiv i bygg- och fastighetsbranschen. Med PLM-plattformen Platon introducerar de nu en lösning som hanterar byggprojekt och fastigheter sett utifrån hela värdekedjan – från design till produktion, drift, ombyggnation och återbruk.

Tekniken bakom har i flera år använts framgångsrikt av flyg, försvar och tillverkande industri, nu har den utvecklats och anpassats för att möjliggöra ett mer hållbart och lönsamt sätt att både bygga och förvalta.

I takt med den gröna omställningen och nya EU-direktiv som införs så ökar också behovet av förståelsen för en byggnads totala livscykel-kedja. Den 1 januari i år trädde CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft som innebär ett utökat krav på hållbarhetsrapportering där bland annat påverkan kopplat till hela värdekedjan ska framgå.

Fler lagkrav är att vänta och transparens gentemot investerare, kunder, partners och medarbetare är idag redan vedertaget bruk.

Tillgång till livscykeldata kommer vara en förutsättning för att tillgodose både lagar och marknadens förväntningar menar Fredrik Hamilton, medgrundare av Property PLM:

– PLM bygger på att få insikt och skapa kontroll genom hela värdekedjan. Detta görs genom att använda en källa till information som kopplar samman all data, alla intressenter och alla aktuella system och verktyg. På detta sätt skapar man också förutsättningar för att kunna realisera en högre grad av automatisering, i både projektering, produktion och förvaltning. Flera olika lösningar som vardera möter olika behov resulterar bara i förlorad data längsmed vägen. Det är först när all data sammankopplas som de stora nyttorna och vinsterna infinner sig.

Tillverkningsindustrin och byggindustrin har de senaste åren närmat sig varandra vad gäller arbetssätt och tillverkningsprocesser.

Prefabricering, 3D-printing och robotar har gjort entré på byggsidan och ny teknik har skapat nya möjligheter för byggbranschen. Att implementera PLM (Product Lifecycle Management) kommer ytterligare skapa nya förutsättningar för bygg- och fastighetsbranschen att ta sig an framtidens nyckelfrågor fortsätter Fredrik Hamilton.

– Data är den mest värdefulla källan till att fatta välgrundade beslut och PLM hanterar och tillgängliggör data genom samtliga livscykelfaser. Följden blir enklare informationssamordning, mindre omarbetningar, minskat materialspill och en flexibel spårbarhet som stödjer den cirkulära ekonomin. Det är hög tid att bli klimatsmart genom hela värdekedjan och samtidigt skapa affärsnytta, det har vi nu möjliggjort med vår nya plattform Platon, avslutar Fredrik Hamilton.