Nyheter

Enorma möjligheter att minska CO2-utsläppen genom finansiering av energioptimering för kommersiella byggnader

Kommersiella och offentliga fastigheter är mer energiintensiva per m2 än bostäder, vilket gör initiativ för energieffektivisering en prioritet för att nå utsläppsmålen.

Ändå leder utmanande ekonomiska tider till att investeringar i nödvändig teknik saktar in.

Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar volymen koldioxidutsläpp som kan minskas i USA, Europa, Kina och Indien till 2030 genom en större utbyggnad av system för energieffektivitet som en tjänst (EEaaS).

Dessa flexibla finansieringslösningar kan säkerställa driftskostnadsminskningar utan att sätta press på kapitalresurser och säkerställa att förväntade besparingar realiseras.

Bygg bort problem för en hållbar framtid – en ny insiktsstudie från Siemens Financial Services (SFS) – bedömer volymen av koldioxidutsläpp som fastighetsägare kommer att kunna spara med system för energieffektivitet som en tjänst.

Insiktsstudien uppskattar utsläppen för de fyra regioner med högst utsläpp i världen – USA (71,35 MtCO2e), Kina (71,45), Europa (52,86) och Indien (14,91). Med tanke på att dessa fyra regioner står för majoriteten av de globala CO2-utsläppen,1 motsvarar detta mer än 8 % av de årliga globala målen för minskade CO2-utsläpp, enligt FN:s klimatpanels (IPCC) definition.

Att renovera befintliga fastighetsbestånd till en netto-noll nivå är en nyckel för att uppnå sektorns klimatmål. Dock är stigande inflation, ökade räntekostnader, ökade bränslekostnader och störningar i försörjningskedjan faktorer som har en negativ påverkan på moderniseringshastigheten.

Med hjälp av exempel runt om i världen, bevisar rapporten den avgörande roll som flexibla finansieringslösningar har för att upprätthålla investeringstempot.

Rapporten konstaterar att omfattande energioptimering av kommersiella byggnader – inklusive kontor, sjukhus, fabriker, lager och utbildningslokaler – kan minska energianvändningen med upp till 40 procent, men att det inte är i närheten av det som krävs för att uppfylla klimatmålen.

Detta beror sannolikt på de avsevärda investeringar som krävs för att modernisera med ny teknik.

Det är där lösningar som kallas energieffektivitet som en tjänst hjälper privata och offentliga organisationer att bygga om det befintliga fastighetsbeståndet på ett prisvärt och kassaflödesvänligt sätt. Dessa innovativa finansieringssystem kan säkerställa minskade driftkostnader utan att sätta press på kapitalet och säkerställa att förväntade besparingar realiseras.

På teknikutrustningsnivå finns finansieringslösningar som hjälper leverantörer och distributörer att skapa mervärde genom förbättrat kassaflöde för sina kunder. För större installationer eller system kan smarta finansieringslösningar anpassas och skräddarsys för att matcha kostnaderna till den nytta som den energioptimerande tekniken medför.