Nyheter

Intervju med Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) – Hur ska återbruk underlättas i byggandet?

Byggherrar och beställare försöker återbruka byggmaterial så att det inte blir jungfrueligt byggmaterial som i första hand används. Många vet dock inte hur detta ska gå till då det inte finns några processer för återbruk. Hur resonerar ni? Diskuteras möjligheter att politiskt underlätta återbruk i byggandet? I så fall hur?

– Just nu genomför Boverket ett uppdrag för att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär byggekonomi som ett medel i svensk klimatomställning. Det uppdraget ska föreslå åtgärder som främjar cirkulärt byggande och cirkulär förvaltning. Dessutom pågår förhandlingar om EU:s byggproduktförordning. Där är det viktigt för regeringen att värna svenska intressen.

Det cirkulära bostadsbyggandet aktualiseras särskilt av tre saker Sverige har att hantera. Det handlar om att effektivisera byggsektorns resursanvändning när vi ser kärva ekonomiska tider framför oss, men det handlar också om att byggsektorns motståndskraft kan öka genom återbruk, som blivit aktuellt med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Det handlar också om att minska byggbranschens klimat- och miljöpåverkan.

Boverket föreslår bland annat utökande krav i reglerna om klimatdeklarationer från och med 2027 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Det innebär att energianvändningen i driftsfasen även skulle omfattas. Hur ställer ni er till detta?

– Hela samhället behöver ta sin del i klimatomställningen, därför görs det en översyn av hur förutsättningarna för att tillämpa klimatdeklarationer kan utvidgas och hur gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan påskyndas hos Boverket. Det är en viktig översyn för att nå Sveriges klimatmål, samtidigt som den inte ska ha en hämmande inverkan på konkurrenskraften i svensk byggsektor.

– I frågan om ökade krav i klimatdeklarationerna har regeringen inte tagit ställning och vi behöver genomföra en analys kring hur regelverket ska se ut i framtiden.

Vad är regeringens ambitioner kring bostadsbyggande? Reformer? (Äganderätt till mark, hyresreglering och bostadsbidrag).

– Just nu befinner vi oss i en ekonomiskt svår situation, som kommer att påverka bostadsbyggandet precis som den påverkar alla andra delar av samhället. Regeringen följer utvecklingen noggrant och kommer att återkomma med förslag kring bostadsbyggandet. Vi har redan aviserat vissa regelförenklingar gällande solceller där bygglovet ska avskaffas. Jag ser framför mig att liknande reformer kan ske på andra områden.