Nyheter

Pilotprojekt i Göteborg: Kreativitet i byggprojekt ska halvera klimatpåverkan

Framtiden Byggutveckling har under det senaste året arbetat med att ta fram en egen klimatbudget där målet är en halvering av koldioxidutsläppen. Den blir utgångspunkten för bolagets samtliga upphandlingar av nyproduktion av hyreslägenheter framöver. Nu förbereds upphandlingen för ett pilotprojekt längs Litteraturgatan där klimatpåverkan ska halveras.

Vägen fram till klimatbudgeten har varit en kartläggning av de stora byggdelarna i tio slumpvis utvalda projekt som bolaget färdigställt de senaste fem åren. Snittvärdet för klimatbelastningen vid normalproduktion av projekten beräknades på alla byggdelar. Det är det som vanligtvis kallas för A1-A5 i en klimatdeklaration. Värdet blev cirka 400 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea, BTA.

– Vi kommer utgå från värdet för att lösa vårt uppdrag enligt stadens miljö- och klimatprogram där vi ska halvera vår klimatbelastning fram till 2025, säger Cecilia Johannison, KMA-ansvarig på Framtiden Byggutveckling.

Just nu förbereds upphandlingen av ett pilotprojekt där ca 60 hyreslägenheter ska byggas längs Litteraturgatan i Selma stad med byggstart 2023. Klimatpåverkan från material och byggprocess bör hamna på cirka 200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea, BTA. Arbetet görs ihop med generalkonsulten Dayspring och klimatkonsulter på WSP.

– Vi tittar nu på förutsättningarna för upphandlingen och i hur stor grad entreprenören ska kunna påverka. För att nå framgång i projektet tror vi att all kreativitet måste tas tillvara i alla led, säger Teres Stenholm, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

I pilotprojektet på Litteraturgatan lyfts också frågan om klimatpåverkan i driftsfasen, där även hyresgästernas livsstil ingår. Här behöver fler delar utforskas, till exempel vad effekten av delningstjänster och ett lågt p-tal i förvaltningsskedet ger på livscykelanalysen.

– Det är jättebra att vi tar oss an klimatutmaningen på det här sättet. Att jobba med frågan kommer ge tydliga effekter och skapa stort engagemang i organisationen, säger Martin Blixt, VD på Framtiden Byggutveckling.

Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.

Illustration: OkiDoki Arkitekter