Nyheter

Gränsvärden och cirkularitet blir allt viktigare i framtidens byggbransch

Sedan den 1 januari 2022 är det krav på att byggherren ska lämna in en klimatdeklaration när en ny byggnad uppförs. På Krook & Tjäder tror man att arkitekter nu kommer att få en ännu större roll i projektplaneringen, att standardiserade gränsvärden blir A och O och att tuffare krav kommer att ställas på materialleverantörerna och deras hållbarhetsarbete.

En leverantör som är redo att möta utmaningen är Wienerberger.

Nyligen trädde den nya klimatdeklarationen i kraft. Syftet är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. På arkitektbyrån Krook & Tjäder arbetar man med allt från stadsbyggnad, arkitektur och landskap, till inredning och produktdesign. Inom alla områden arbetar man dessutom mycket med hållbarhetsfrågan. Maria Tjäder, civilingenjör med hållbarhetsfokus på Krook & Tjäder, är en av företagets viktiga kuggar i hållbarhetshjulet.

– Eftersom vi jobbar så pass brett som vi gör så arbetar vi med hållbarhet på flera plan, och med olika verktyg. Vi har till exempel tagit fram ett verktyg som kallas LOG. Det är ett workshop- och analysverktyg som används för att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta i projektet, samt för att tydliggöra och säkerställa riktning kring målbilden för hållbarhetsarbetet. Vi har även tagit fram en handbok som heter ”Hållbar Småstad”, som riktar sig mot kommuner och byggherrar och visar upp exempel på vilka åtgärder man kan ta på kvartersnivå, berättar Maria Tjäder och fortsätter:

– Men oavsett vilken byggnation det handlar om så tror jag att det är fördelaktigt att prata om klimatpåverkan långt innan det är dags att uppföra klimatdeklarationen. Och det är något som dessvärre inte händer så ofta idag. Så jag tror att med rätt verktyg och rätt kunskap har arkitekter mycket mark att ta här, vilket kan främja innovation och bygga argument för hållbara materialval.

Leverantörer bör utmana sig själva – och varandra

Cirkularitet är en nyckel för låg klimatpåverkan. Det kan till exempel innebära att ge en byggnad en ny funktion istället för att riva den, att återanvända byggnadsdelar eller att återvinna material i nya produkter. Enligt Maria Tjäder är det dock svårt att säga exakt hur viktigt materialvalet är när det kommer till att bygga med hållbarhet i fokus. Det är bara en faktor som måste samspela med allt annat. Men att det är viktigt, det betonar hon. Maria Tjäder förklarar:

– Historiskt har klimatpåverkan från en byggnads energianvändning under driften varit högre än påverkan från byggprocessen. Det man nu kan se är ett skifte, där byggskedet och materialen står för en mer betydande andel av en byggnads klimatpåverkan. Energianvändningen har reglerats av energideklarationen, och nu är det dags att göra detsamma med byggnadsmaterialen. Därför är det viktigt för materialleverantörer att ta fram EPD:er och jobba efter satta standarder, samt utmana sig själva och andra leverantörer att hitta innovativa lösningar med lägre klimatpåverkan.

Hon fortsätter:

– Även om klimatdeklarationen är ett bra steg på vägen så är det inte svaret på allt. Det finns exempelvis inga lagstadgade gränsvärden att förhålla sig till förrän 2027, vilket medför att resultaten av beräkningarna inte behöver komma under en viss nivå. Innan gränsvärden är på plats, har de färdplaner och initiativ för klimatneutralitet som växer fram en viktig roll. Men självklart är klimatdeklarationen ett steg i rätt riktning, och det kommer med all sannolikhet att öka medvetenheten och handlingskraften i frågan om att göra materialvalen mer klimatvänliga.

Ett klimatförbättrat alternativ

Några som inte skräms av utvecklingen är tegelproducenten Wienerberger. De arbetar för att uppnå en helt CO2-neutral produktion år 2050 och redan idag är produktutvecklingen på god väg mot målet. Bland annat genom lanseringen av LESS, världens första slagna fasadtegel med tre hål i mitten, som bränns med biogas och minskar råvaruförbrukningen med 10 procent. Filip Davidsson, försäljningschef på Wienerberger Sverige, avslutar:

– Byggbranschen har i högre grad ökat sitt fokus på hållbara byggmaterial, och i och med den nya klimatdeklarationen så ställer det krav på våra produkter och dokumentationen av den miljöpåverkan de har. Därför satsar vi mycket tid och resurser på att utveckla klimatförbättrade produkter och självklart levererar vi även tredjepartsvaliderade EPD:er på bland annat alla våra LESS-produkter, så att byggherrar, arkitekter och hållbarhetskonsulter vet exakt vad de har framför sig.