Nyheter

Testar AI för snabbare och bättre stadsplanering

När Norrköping ska växa kraftigt väljer staden att använda artificiell intelligens från Spacemaker för att skapa en bättre miljö för norrköpingsborna.

Norrköping fortsätter växa genom ett antal stora stadsutvecklingsprojekt. 2035 beräknas kommunen ha 175 000 invånare mot dagens 140 000, och 15 000 nya bostäder. Men stadsutveckling blir allt mer komplex, det ställs fler krav på den byggda miljön, inte minst att ta hänsyn klimatförändringarna. Detta krockar med ambitionerna att hålla ett högt tempo.

– Ett bra stadsbyggnadsförslag är summan av en rad olika kvalitér och rumsliga faktorer som samverkar. För att stödja det arbetet testar vi nu ett AI-baserat verktyg för stadsplanering, Spacemaker, som gör det möjligt att skissa på nya stadsstrukturer och parallellt genomföra flera olika analyser, som buller, sol, dagsljus och vind. Resultatet blir en snabbare och mer dynamisk designprocess, än de processer där varje teknikområde ska analyseras av en separat extern konsult, säger Erik Telldén, strateg på Norrköpings kommun.

Erik Telldén säger att användningen av AI i stadsplanering visar på hur allt mer tillgänglig molnbaserad datorkraft förser kommuner med arbetsmetoder där expertanvändare inte alltid krävs i de tidiga skedena. Norrköping ställer sig därmed till en rad kommuner som vänder sig till den nya tekniken för att bli bättre på att hantera de många utmaningarna som uppstår i de tidiga skedena av modern stadsplanering. Sedan tidigare har till exempel Malmö kommun börjat använda Spacemakers AI-plattform.

– Spacemaker är skapat av arkitekter, för arkitekter. Grundarna ville ha verktyg som gjorde dem till bättre stadsutvecklare, och fastnade för att använda AI för att avlastas och kunna lägga mer fokus på själva gestaltningen, säger Anders Wester på Spacemaker, som själv är utbildad arkitekt.

Genom en visuell datamodell i 3D blir det möjligt för kommuner att enkelt vrida och vända på byggnaders och gators placeringar och höjd för att finna intressanta lösningar. Den visualiseringen är också möjlig att dela mellan olika enheter inom en kommun, byggherrar och andra som involveras i de tidiga skedena. När alla kan se direkt på sin bildskärm hur olika designförslag åstadkommer olika resultat blir det också möjligt att komma överens snabbare.

Zuhair Abdulahad är GIS-ingenjör i Norrköpings kommun, och ansvarar bland annat för att ta fram geografiska data för olika ändamål (GIS står för geografiska informationssystem). Han menar att;

– AI-baserade verktyg bidrar till att vi kan tillgodose de allt mer sammansatta krav och förfrågningar som vi får från våra stora stadsbyggnadsprojekt. Jag tycker också att det är kul att kunna få arbeta med teknik i framkant och driva på utvecklingen för att skapa en bättre stadsmiljö.

Spacemaker används för utveckling av stadsutvecklingsprojekt i hela Sverige, men även utanför Sveriges gränser så som i Frankrike, Norge, Finland, Nederländerna, Tyskland och Danmark. Företaget grundades 2016 av arkitekten Håvard Haukeland, som menade att det saknades bra verktyg som underlättade utformningen av hållbara städer och därför slog sig samman med teknikkunniga vänner, medgrundare är Carl Christensen och Anders Kvale, för att ta fram ett sådant.

– Ska vi lyckas med ambitionen att bygga verkligt hållbara städer som klarar klimatutmaningarna samtidigt som de skapar livsmiljöer där människor vill leva, så måste fler fastighetsföretag och kommuner börja använda digitala planeringsverktyg, särskilt i de tidiga skedena. För att få genomslag måste hållbarhet och livskvalitet tas hänsyn till redan från planeringsprocessens första dag, säger Anders Wester, arkitekt med ansvar för försäljning i Sverige för Spacemaker.