Nyheter

Från giftfrihet till återbruk

Årets Basta-dag tog ett bredare grepp än tidigare på val av byggmaterial och produkter. Historiskt har Basta varit inriktat på kemiskt innehåll och utfasning av skadliga och riskfyllda ämnen. Nu omfattas även aspekter på återvinning och återbruk. Därmed tar Basta ett viktigt steg in i cirkulär ekonomi.

Under det aktuella webinariet presenterades nyheter för Bastas användare. Flera av de ”verktyg” som erbjuds – däribland databasen och loggboken – blir lättare att använda och tillämpningsområdena breddas. Och IVL fick chansen att presentera hela sin ”verktygslåda” för byggaktörerna.

Ibland ligger arbetet för hållbarhet före i branschen och i företagen, jämfört med lagar och regelverk, vilket är glädjande. Att skärpningar av lagar nu väntas som skapar incitament för samtliga aktörer att jobba hållbart är välkommet.

Erik Gravenfors, strategisk rådgivare på kemikalieinspektionen, berättade vad vi kan vänta oss när det gäller EU:s arbete för hållbarhet avseende kemikalier.

Förra året kom EU med en ny kemikaliestrategi – på väg mot giftfri miljö. Där talas om ”hållbara lösningar”, särskilt för byggmaterial, batterier, vindturbiner och flera kritiska produktgrupper. CLP – förordningen om klassificering och märkning av kemikalier – är grunden för kemikaliekontroll inom EU. En låg rad lagar/regelverk finns (bland annat REACH-förordningen) där CLP utlöser riskminskningsåtgärder (exklusive frivilliga system som exempelvis Basta). CLP behöver reformeras mot bakgrund av en mängd problem, bland annat att den inte är uppdaterad med vetenskaplig och teknologisk utveckling. Och fortfarande saknas kunskap om många kemiska ämnen.

Dessutom är det en rad problem med REACH-förordningen. Nu finns en stor mängd förslag på förbättringar, bland annat att kommunikationen i distributionskedjan ska förbättras och revidering av bestämmelserna för tillsyn, minimikrav och gränskontroll.

– Det finns mycket mer att göra och det blir en hel del arbete innan EU får allt på plats, men det ser dock lovande ut, kommenterade Erik Gravenfors.

Lagstiftning för produkter

EU planerar också ny lagstiftning för produkter generellt. Detta berättade Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicyfrågor hos Svenskt Näringsliv. Förra året kom EU med en plan för cirkulär ekonomi, som omfattar 35 åtgärder som planeras att genomföras under 2021–22. I planen ingår Sustainable Product Initiative som är en del av EU:s gröna giv.

Planen omfattar:

Ny produktreglering för i stort sett alla produkter – bland annat genom Ekodesigndirektivet

Produktpass med digital information som följer produkten

Åtgärder för att främja cirkulära affärsmodeller

Vissa produkter prioriteras, bland andra elektronik, möbler och mellanråvaror som stål, cement och kemikalier. Ett lagförslag ska läggas fram första kvartalet nästa år och därefter kommer specifika produktregleringar. Observera att EU nu ser över även byggproduktförordningen. EU vill också reglera användningen av ”miljöpåståenden” och stävja ”green wash”. Här har kommissionen pekat på Product Environmental Footprint som metod.

– Vi stödjer initiativen, men det är viktigt att de utformas rätt, utifrån en tydlig miljönytta, teknikneutralitet och med bibehållen europeisk konkurrenskraft, kommenterade Jenny Svärd.

Nyheter i Basta

Att Basta har breddat sitt perspektiv från att ursprungligen i huvudsak arbeta för att fasa ut giftiga ämnen, stod också klart när Carina Loh Lindholm och Josefina Hellström presenterade nyheter från Basta.

Bastas två kravnivåer Basta och Beta har kompletterats med Deklarerad. Denna innebär i korthet att information knyts till produkten som gör det enklare att välja produkt och att hantera avvikelser då produkten varken klarar kravnivå Basta eller Beta. Specifika informationskrav ställs för Deklarerad, närmare bestämt vilka Basta-kriterier som inte uppfylls och att ett säkerhetsdatablad eller byggvarudeklaration biläggs med registreringen.

På väg in i Basta-systemet innan årsskiftet är också att produkter som innehåller elektronik går att redovisa och registrera på en övergripande nivå. Sådana produkter är sammansatta och för byggaktörer är det svårt att få fram information om kemiskt innehåll

IVL:s bidrag avslutades med några övergripande strategiska råd:

1 Använd det befintliga som redan är tillverkat

2 Fasa ut farliga ämnen genom kontroll av byggmaterial (Basta, eBVD, Möbelfakta) samt använd loggbok

3 Uppfyll lagkrav om klimatdeklaration för byggnader

4 Minska klimatpåverkan från nya byggmaterial (BM, CCBuild, EPD)

5 Digitalisera (BM och andra ”verktyg”)