Nyheter

Malmö använder AI-baserad teknik från Spacemaker vid bygget av Nya Elinelund

Nya Elinelund ska med 2 000 bostäder bli en levande, hållbar stadsdel. Malmö stad använder sen i april i år ett digitalt verktyg för att för att underlätta samarbetet mellan olika förvaltningar, genom att visa hur hur alternativa sätt att bygga påverkar buller, solljus, planering av sociala ytor och skydd för den värdefulla naturmiljön i kalkbrottet.  

Elinelund etapp 3 är den tredje och sista etappen i utbyggnadsområdet Elinelund. Här planeras förutom bostäder en grundskola, förskola, sporthall, parkeringshus, verksamheter och parker. Det är Malmö stad som äger marken och tar fram detaljplanen, vilket ställer krav på ett gott förarbete så att byggrätterna blir attraktiva för de byggaktörer som sedan ska välja att bygga på dem.

Som stöd för utvecklingen av etapp 3 använder kommunen AI-baserad teknik från Spacemaker.

– I en visuell datamodell har vi och stadsbyggnadskontoret enkelt kunnat vrida och vända på byggnaders och gators placeringar och höjd för att finna intressanta lösningar. Det har gått fort och underlättat inte minst då vi haft svårt att träffas fysiskt på grund av pandemin, säger Oskar Berglund, projektledare på Fastighets- och gatukontoret. 

Även representanter från skolan har fått ta del av visualiseringarna för att se hur till exempel bullret påverkar skolmiljön beroende på hur byggnaderna placeras.

– Det blåser oftast från sydväst och vi fick förslag på att lägga byggnader omlott för att minska att vinden för med sig bullret hela vägen in i området. Med Spacemakers simuleringar kan vi snabbt göra buller-, vind- och solstudier som annars skulle tagit veckor eller månader att få fram, förklarar Annie Altengård, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret och som tillsammans med Oskar Berglund är den som leder detaljplanearbetet.   

Elinelund ligger nära det Natura 2000-skyddade kalkbrottet i Limhamn och utformningen av det som ska byggas måste ta hänsyn till detta. Många i området kommer använda motionsslingan och det ska finnas gott om sociala ytor och möjligheter till rekreation. Nu är planen att involvera stadens geodataspecialister för att exportera den data som tagits fram i Spacemaker och göra ännu mer detaljerade visualiseringar av förslagen.

– Digitalt stöd för stadsutveckling gör processen och dialogen med de som involveras både säkrare och bättre. När alla ser hur och varför olika lösningar påverkar miljön blir samtalen konstruktiva och besluten bättre, avslutar Oskar Berglund. 

Spacemaker används för utveckling av flera stadsutvecklingsprojekt på många platser i Sverige, men även utanför Sveriges gränser så som i Frankrike, Norge och Danmark. Företaget grundades 2015 av arkitekten Håvard Haukeland och IT-ingenjören Carl Christensen, vilka menade att det saknades bra verktyg som underlättade utformningen av hållbara städer och därför slog sig samman med teknikkunniga vänner för att ta fram ett sådant.

– Ska vi lyckas med ambitionen att bygga verkligt hållbara städer, såna som klarar både klimatutmaningarna och skapar livsmiljöer där människor vill leva, så måste fler fastighetsföretag och kommuner börja använda digitala planeringsverktyg i tidiga skeden, säger Jerker Hägglund, sverigechef på Spacemaker .

På bilden: Annie Altengård, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Malmö och Oskar Berglund, projektledare på Fastighets- och gatukontoret i Malmö.

Foto: Spacemaker