Nyheter

Efterfrågad utbildning inom bygg startar hösten 2019

Igår kom beslutet. Till hösten 2019 startar en ny, treårig kandidatutbildning, Affärsutvecklarprogrammet – bygg, på Högskolan i Borås. Utbildningen är efterfrågad av branschen och framtagen i samarbete med näringslivet.
Programmet har tagits fram tillsammans med byggbranschen för att möta arbetsgivarnas och näringslivets behov: kompetens inom affärsutveckling, produktion, fastighetsförvaltning och hållbar utveckling. Dessutom finns förhoppningar om att fler kvinnor ska intressera sig för de möjligheter byggsektorn erbjuder.
– Samhällsbyggnadssektorn växer i och med det ökande behovet av fler bostäder och fungerande infrastruktur, säger Stefan Lindvert, arbetschef på Peab Sverige AB och ordförande för Sveriges Byggindustriers utskott i Södra Älvsborg.
Han fortsätter:
– Kraven på bland annat kunskaper om digitalisering och hållbart byggande ökar och med det förändras även förväntningarna på de förberedande utbildningarna. Det ligger i såväl branschens som skolornas intresse att det finns en samsyn.
I samarbete med näringslivet
Tillsammans med Gunnar Ivarsons stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande (GIS) har både tidigare studenter och byggchefer intervjuats om hur väl byggutbildningarna matchar byggbranschens behov. Undersökningen visar att de tillfrågade generellt är mycket nöjda med den utbildning som ges på Högskolan i Borås, men att kunskaper om ledarskap, ekonomi, entreprenadjuridik och digitalisering efterfrågas allt mer.
– Det är mycket viktigt att Högskolan i Borås och byggprogrammen har en nära kontakt med näringslivet då detbidrar till att studenterna är bättre rustade för arbetslivet, konstaterar Gunnar Ivarsson, stiftelsens grundare och tidigare ägare till byggföretaget Wästbygg.
– Målet är att Högskolan i Borås ska ha Sveriges bästa byggingenjörsutbildning.
En utbildning som ger många möjligheter
Utbildningen, som utöver byggteknik ger en mer ingående kunskap om miljö, ekonomi och management är traditionella byggutbildningar, är tänkt att möjliggöra en yrkeskarriär inom byggsektorns alla områden, från exploateringsfas till förvaltningsfas.
Efter avklarad kandidatutbildning finns det, utöver goda chanser till arbete, möjlighet till vidare studier vid Högskolan i Borås på Magisterutbildning i byggteknik med inriktningen hållbart samhällsbyggande.
– Byggbranschen är under förändring och då ska så klart våra utbildningar möta de nya behov som uppstår i och med detta. Vi ser ständigt över alla våra byggutbildningar och anpassar innehållet efter verkligheten. Det är ett sätt att bibehålla kvalitet och relevans, säger Börje Hellqvist, universitetsadjunkt och programansvarig.