Nyheter

Miljöpartiet vill att Slottsskogen i Göteborg ska bli naturreservat

Växt – och djurarter hotas av utrotning i en takt som måste hejdas. När arter dör ut och ekosystemen skadas behöver den negativa utvecklingen vändas. Därför vill Miljöpartiet att Slottsskogen ska bli naturreservat. Det är också nödvändigt för att värna göteborgarnas lummiga område för friluftsliv.

– Stadens lunga får inte hotas av ingrepp. Slottsskogen är oerhört viktig för göteborgarna och för folkhälsan. Många motionerar här, träffas på festligheter eller bara andas ut i vardagsstressen. Därför måste den skyddas även för framtida göteborgare, säger Anna Sibinska (MP), ordförande för Miljöpartiet i Göteborg.

Slottsskogen anlades av staden på 1870-talet för alla göteborgare och har allt sedan dess varit göteborgarnas samlingsplats för rekreation, lek, idrott och umgänge.

– Slottsskogen har också stor betydelse för den biologiska mångfalden. Även små ingrepp kan ge negativa konsekvenser. Därför behöver vi se till att hela området bevaras, säger Anna Sibinska.

Här finns gott om stora gamla träd som många djur och växter är beroende av. Det finns flera arter av sällsynta svampar, insekter och andra ryggradslösa djur. Dammarna med fisk är viktiga för fiskätande fåglar som häger och storskrake. I de fiskfria vattnen finns groddjur som exempelvis större vattensalamander. Dammarna ger också rast- och övervintringsmiljöer för änder. En stor del av Västkustens gräsänder övervintrar i Slottsskogens dammar.

Slottsskogens storlek är av stor betydelse eftersom stora områden i regel är mer artrika än små. Kopplingen till Botaniska trädgården och Änggårdsbergen gör det möjligt för fåglar att trivas och ta sig in och ut ur staden.

Det finns få som säger sig vara emot biologisk mångfald. Men när det väl kommer till konkreta satsningar är det få partier som agerar. Miljöpartiet har drivit på för att skydda fler värdefulla områden så som Välen som nu är naturreservat, och Amundön och Billdals skärgård som snart är klart. Arbete pågår med att skydda Lärjeåns dalgång och näst på tur står Slottsskogen.

Miljöpartiet har i regeringsställning drivit igenom fler än tusen fler skyddade områden, både naturreservat och nationalparker. Den skyddade landytan har ökat med nästan 100 000 hektar.

Den biologiska mångfalden är också en förutsättning för att klara klimatet eftersom växterna tar upp koldioxid ur luften och grönytor i staden är viktiga för städernas motståndskraft mot klimatförändringarna.

Grönska i och nära städer är enormt viktigt. Inte bara för att det bidrar till en trevlig utemiljö utan också för att det gör städerna bättre anpassade för att möta klimatförändringarnas utmaningar. Grönytor är bättre på att ta upp vatten vid skyfall och trädkronor hjälper till att hålla nere temperaturen vid värmeböljor, säger Karolina Skog (MP), miljöminister.