Nyheter

Veidekkerapport: ”Sverige – sämst i klassen”

Sverige har på 25 år gått från föredöme till att vara ”sämst i klassen”. Det är slutsatsen i en rapport som byggföretaget Veidekke presenterade på torsdagsförmiddagen vid av SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – arrangerat seminarium i Stockholm City om social bostadspolitik.

– Vi är inte bäst i klassen. Vi ligger väldigt långt ned.

Det sade Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, när han på seminariet presenterade bostadsföretagets rapport ”Sverige – sämst i klassen”.

Lennart Weiss inledde med en historisk genomgång av den svenska bostadspolitiken som slutade med avvecklingen av de statliga subventionerna för bostadsbyggande på 1990-talet. Hans slutsats blev att från att ha varit ett föredöme saknar Sverige idag i stort sett en social bostadspolitik för ekonomiskt svagare grupper.

– Den nya bostadspolitiken ställer krav på eget kapital och vi har marknadspris på lånat kapital.  Bostadsproduktionen drivs i grunden av hushållens förmåga att efterfråga. Oavsett om vi pratar om ägda bostäder eller hyrda, sade Lars Weiss.

Systemskifte

Även vid en internationell jämförelse har Sverige med sina 64 procent för ungefär 70 procent av befolkningen de facto en stor andel ägda bostäder. Därför är den senast tidens allt tuffare amorterings -och lånekrav en paradox, påpekar Veidekke i sin färska rapport. Lösningen är inte en ensidig återgång till mer allmännytta och subventionerat byggande.

– Vi måste acceptera systemskiftet som har skett. Vi har en efterfrågestyrd bostadsmarknad. Det ger vissa fördelar som vi ska dra nytta av. Stöd till hushållen är generellt sett en bättre idé än till byggföretag och fastighetsbolag.

Lennart Weiss, uttryckte här sin personliga mening, samtidigt som han hänvisade till en rad europeiska exempel på efterfrågeinriktad social bostadspolitik som redovisas i Veidekkes rapport. Exempel som Sverige enligt Weiss idag har en hel del att lära av.

Förutom att vara kommersiell direktör på Veidekke sitter Lars Weiss även med i en socialdemokratisk expertgrupp om bostadspolitik.

Hyresgaranti

På SNS seminarium presenterade Ulrika Hägred, huvudsekreterare och Boverkets expert, förslagen i en nyligen offentliggjord statlig utredning om förbättrad bostadsfinansiering.

Där förslås en rad åtgärder för att underlätta nyproduktion och även renovering av bostäder. Bland annat en 50 procentig hyresgaranti till fastighetsägaren i 15 år vid eventuella hyresförluster. Ett förslag som, enligt Ulrika Hägred och utredningen, indirekt skulle gynna ekonomiskt utsatta grupper på bostadsmarknaden.

Bild: Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke.