Nyheter

Att bygga nytt gynnar hela bostadsmarknaden

Studien som publiceras av Helsingborgshem idag visar att 460 nybyggda lägenheter har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg. De bostäder som blivit lediga har erbjudit en bred variation och varit utspridda över hela staden.

Såväl Boverket som SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsorganisation) betonar betydelsen av att bygga nytt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden med syfte att befintliga bostäder ska utnyttjas mer effektivt. Samtidigt har det saknats större studier som visar nyproduktionens effekter på rörligheten liksom om de flyttkedjor som uppstår verkligen når ut i bostadsområden med låga hyror. Helsingborgshem har under två års tid kartlagt flyttkedjor som skapats när 460 nyproducerade bostäder byggts i fem olika projekt.

– Studien har mycket nytt att lära oss. Det blir tydligt att nyproduktion faktiskt ökar många människors möjlighet att påverka sin livssituation och det gäller även bostadssökande som står utanför den reguljära bostadsmarknaden, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

Helsingborgshem_illustration_pressmeddelande

Helsingborgshem kan konstatera att av 883 hushåll som funnit en ny bostad är det 89 hushåll som fått in en fot på den reguljära bostadsmarknaden och lämnat föräldrahem, andrahands- eller korttidsboenden.

Den geografiska uppföljningen visar att flyttkedjorna når ut på bred front, även till stadsdelar med lägre hyror och skapar rörlighet mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer. Av de 515 bostäder som blev lediga i Helsingborg var 298 hyresrätter, 109 bostadsrätter och 108 villor/hus. Dessutom har 279 hushåll kunnat flytta in till Helsingborg tack vare nyproduktionen och de flyttkedjor som genererats.

– Helsingborg vill växa och många söker sig hit. Då är det extra glädjande när vi nu kan konstatera att byggandet av nya bostäder är en nyckelfaktor som möjliggör den tillväxten, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

För Helsingborgshem får resultatet av studien avgörande betydelse i det fortsatta arbetet med att öka rörligheten och skapa bättre matchning på bostadsmarknaden:

– Studien hjälper oss att agera mer evidensbaserat och ger oss viktig information inför planeringen av kommande nyproduktion, avslutar Sinna Broberg, marknadsanalytiker på Helsingborgshem.

Fakta om studien
Om nybyggnadsprojekten
Studien omfattar totalt 460 nybyggda hyresbostäder i form av lägenheter och radhus i varierande storlek, från 1 rok till 6 rok. Nyproduktionsprojekten som ingått i studien är Ringstorpshöjden, Gustavslund, Parkhusen på Slottshöjden, Elineberg och Fredriksdal.

Om de involverade parterna
Undersökningen har genomförts med hjälp av två olika undersökningsföretag, Marknadsundersökarna och Enkätfabriken. Skatteverket, Helsingborgshems fastighetssystem och andra fastighetsägare har bidragit med information för att kartlägga flyttkedjorna.

Maria Pleiborn, senior rådgivare, bostadsmarknadsexpert och demograf, WSP, har kommenterat studien och skrivit förordet.

Peter Karlin, samhällsanalytiker, Stadsledningsförvaltningen Helsingborgs stad, har lämnat kommentarer kring bostadsutvecklingen i Helsingborg.

Om räkneexemplet
460 nyproducerade lägenheter har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg

279 hushåll har fått möjlighet att flytta till Helsingborg
515 hushåll har flyttat och därmed har motsvarande antal bostäder blivit lediga
89 hushåll har fått in en fot på den reguljära bostadsmarknaden och lämnat föräldrahem, andrahands- eller korttidsboenden

279 + 515 + 89 = 883

Redaktionen