Nyheter

Bred dialog önskas när ny stadsdel planeras i Limhamn

Annetorps industriområde kan bli en ny stadsdel i Limhamn med bostäder, verksamheter, service och handel. Planeringen är igång och nu kan malmöborna tycka till och komma med förslag på hur det framtida området ska se ut.

– Vi vill på ett tidigt stadium föra en bred dialog med malmöborna för att få in synpunkter och idéer kring omvandlingen. Det är viktigt att få in flera olika perspektiv för den fortsatta planeringen av området, säger Lina Andersson, planarkitekt och projekthandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontoret utreder möjligheten att omvandla Annetorps industriområde till en tät och funktionsblandad stadsdel, som länkar samman med övriga delar av Limhamn. Bland annat föreslås området få en ny gatu- och kvartersstruktur som bättre hänger ihop med kringliggande områden. Krossverksgatan blir huvudgata genom området, där Malmöexpressen och eventuellt en framtida spårväg till Bunkeflostrand kan gå. Mark från Kalkbrottsgatan frigörs då till att bygga bostäder, skola och park. Området som är 31 hektar stort kan fullt utbyggt få runt 2300 nya bostäder och cirka 1000 arbetsplatser.

Ett första förslag i 3D och VR
– Den planering som görs nu ska ge en vision och inriktning för hur området ska utvecklas. Vi har tagit fram ett första skissförslag i 3D som visar strukturen och volymerna skalenligt, men hur bebyggelsen och arkitekturen kommer att se ut är för tidigt att säga, säger Lina Andersson.

ab annetorp

Mellan den 20 november och 2 december finns en mindre utställning på Limhamns bibliotek om planens inriktning och en modell i 3D. Stadsplanerare kommer att vara på biblioteket för frågor och diskussioner; den 21/11 kl 16-19, 25/11 kl 10-13 och den 27/11 kl 16-19. Då finns det också möjlighet besöka området på plats i virtual reality.

Synpunkter och idéer kan också lämnas digitalt. På malmo.se/norromkalkbrottet finns förslaget presenterat i 3D. Här kan malmöborna tycka till om allt från områdets identitet, bebyggelse och trafikplanering, till vad som skulle få dem att vilja bo och leva i området.

Fakta om planprogram för område norr om Kalkbrottet
Enligt Malmös översiktsplan ska Annetorps industriområde bli ett område med både bostäder och verksamheter. Det ska bli en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel, som använder resurser och ytor på ett effektivt och hållbart sätt.

Planprogrammet beskriver den övergripande inriktningen för utvecklingen av området. Den ligger också till grund för det fortsatta arbetet med detaljplaner.

Sommaren 2018 beräknas planprogrammet vara klart för samråd och fortsatt dialog med allmänheten.
Planområdet omfattar cirka 31 hektar
Omvandlingen ger cirka 2300 nya bostäder
Omvandlingen ger cirka 1000 arbetsplatser
Man beräknar runt 4600 nya invånare i området

Bild: Malmö stadsbyggnadskontor
Redaktionen