Nyheter

Enkla åtgärder ger bättre ventilation och lägre energiförbrukning

Det har blivit vanligare att bostadsrättsföreningar lägger möda på att undersöka och förbättra ventilationen i sina fastigheter. Samer Ilhamoi, energirådgivare och specialist på SBC, Sveriges bostadsrättscentrum, tror att det hänger ihop med höjda energipriser i kombination med en strävan att minska miljöbelastningen. 

Omkring 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige går till sektorn bostäder och service. En stor del av detta går till flerbostadshus. Därför har, i takt med ökade energipriser och inflation, intresset för energieffektivisering och energioptimering ökat bland landets bostadsrättsföreningar. 

Samer Ilhamoi på SBC betonar betydelsen av korrekt ventilation i byggnader. Rätt ventilation ger en hälsosam inomhusmiljö:

– Ett balanserat ventilationssystem ger frisk luft samtidigt som det driver ut gammal luft, vilket kan hjälpa till att förebygga hälsoproblem orsakade av dålig kvalitet på inomhusluften. Rätt ventilation spelar också en avgörande roll för att minska energiförbrukningen och kostnaderna. 

Energitapp kostar pengar. Innan olika åtgärder vidtas bör en noggrannare energikartläggning göras för att hitta var det finns eventuella energitjuvar. 

Samer och hans kollegor går igenom en byggnad och tittar på de olika tekniska förutsättningar som finns och hur mycket energi som används. Utifrån resultatet ges sedan förslag på olika åtgärder. De vanligaste åtgärderna kräver små investeringar och går enkelt att genomföra, som att få ett fungerande självdrag. 

– Självdrag är den äldsta typen av ventilationssystem och många bostäder som byggdes på 1960-talet och tidigare har ofta självdragsventilation. Något som är väldigt vanligt när det kommer till självdrag är att den typen av ventilation fungerar sämre i gamla hus och därför kan behöva anpassas. 

Självdragsventilation bygger på att varm luft stiger uppåt och kan lämna bostaden genom olika kanaler. 

– I många fall fungerar självdragsventilation bra. Då den inte fungerar bra kan det räcka med att rensa kanaler för luftflöden. Det ska vara bra omsättning på luft. 

Mekanisk frånluft är ett annat vanligt ventilationssystem som används i byggnader för att avlägsna gammal luft och ersätta den med ny. Systemet fungerar genom att använda fläktar för att suga ut luft från byggnadens inre och driva ut den utanför genom kanaler. Denna process skapar undertryck, som drar in frisk luft utifrån genom andra kanaler.

Även om detta system är effektivt för att tillhandahålla frisk luft kan det leda till värmeförluster eftersom den utsugna luften kan vara mycket varmare än den inkommande. Det är här värmeåtervinning genom frånluftsvärmepumpar kommer in.

– En av de främsta fördelarna med att använda en frånluftsvärmepump för värmeåtervinning är energieffektiviteten. Genom att återvinna värme som annars skulle gå förlorad genom ventilation kan systemet minska mängden energi som behövs för att värma upp byggnaden. Detta kan resultera i mycket lägre energiräkningar.

Det är viktigt att investeringen skall bli lönsam därför rekommenderar Samer Ilhamoi att det görs en noggrann energiberäkning innan installering.

Möjligheterna att utveckla en fastighet miljömässigt och ekonomiskt är många och behöver inte vara särskilt komplicerade.