Nyheter

Prognos för nyproduktion i Sverige 2024

Text: Bovision

Efter Statistikmyndigheten SCB och Boverkets senaste undersökning och prognos, kan vi på Bovision inget annat än konstatera att bostadsmarknaden för nyproduktion är fortsatt dämpad, men att en positiv vändning förväntas redan 2025.

Förväntad nedgång följt av återhämtning

Under det första kvartalet 2024 påbörjades byggnationen av cirka 8,650 nya bostadslägenheter, enligt SCB. Detta representerar en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Trots denna ökning är det dock en markant nedgång med 48 procent jämfört med de högre siffrorna från 2022.

Boverkets prognos indikerar att det under 2024 kommer att påbörjas cirka 27 000 bostäder, varav 25 000 är nybyggnationer och 2 000 ombyggnader. Detta representerar en minskning med 16 procent jämfört med föregående år. Däremot förväntas en positiv vändning 2025, med en ökning till cirka 32 000 påbörjade bostäder. Troligen beror det på ett ökat intresse för småhus och hyresrätter. Denna förväntan stöds delvis av en ökad efterfrågan på specialbostäder för äldre, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Påverkan av ekonomiska faktorer

Det rådande ekonomiska klimatet, styrt av höga räntor och svag hushållsekonomi, fortsätter att dämpa bostadsmarknaden. Trots detta har en viss ökning i aktivitet noterats i början av 2024, och bostadspriserna har fått en lätt uppgång. Framtida räntesänkningar kan förbättra situationen ytterligare, även om bolåneräntorna förväntas vara betydligt högre än de var 2021.

Utbud och efterfrågan

Under 2023 färdigställdes nästan 69 000 bostäder, en ökning jämfört med tidigare år, vilket har lett till att många bostadsutvecklare nu sitter med stora mängder nyproducerade bostäder som inte sålts. Denna övermättnad, kombinerat med ett fortsatt ekonomiskt osäkert läge, gör att många nyproduktioner upplever svårigheter med att sälja. Byggkostnadsindex från SCB visar på en stabilisering av priserna, men köpsignalerna från bostadsmarknaden är inte tillräckligt starka för att stimulera bostadsbyggandet.

Första kvartalet 2024 ökade antalet flerbostadshus med 19 procent, samtidigt som småhus visade en nedgång på 32 procent. Detta kan peka på nya trender alternativt en anpassning till marknadsbehov där fler söker bostäder i stadsnära områden, vilket ofta innebär just lägenheter. En annan aspekt är hushållens förmåga att finansiera nybyggda småhus kontra lägenheter.

Hushållens köpkraft och framtidsutsikter

Trots ekonomiska utmaningar visar prognoser en förbättring i hushållens köpkraft från och med andra halvan av 2024, främst tack vare förväntade löneökningar, räntesänkningar och lägre inflation. Denna förbättring kan dock inte helt kompensera för den höga inflationen som varit under de senaste åren. Det är först efter 2026 som köpkraften förväntas ha återhämtat sig helt för hushåll med medelinkomster.

Läs mer om Boverkets byggprognos och Statistikmyndigheten SCBs undersökning och preliminära rapport.