Nyheter

Ny statistik från SCB: Sex av tio hushåll har bolån på över 50 procent av bostadens värde

Tre av tio hushåll hamnar över den övre amorteringsgränsen med en belåning på 70 procent av bostadens värde. Samtidigt har fyra av tio hushåll en belåningsgrad som är lägre än 50 procent. Det visar ny statistik från SCB, som publiceras för första gången i dag.

Sedan mars i fjol har SCB samlat in uppgifter om hushållens belåningsgrad på uppdrag av Riksbanken.

– Vi kan se att 60 procent av hushållen har en belåningsgrad på över 50 procent. Några hushåll ligger på en högre nivå, 8 procent har en belåningsgrad på 85 procent eller mer baserat på aktuell marknadsvärdering, säger Anton Bratt, nationalekonom på SCB.

Belåningsgraden är storleken på ett bolån dividerat med värdet på säkerheten, det vill säga bostaden. Ett hushåll som tar ett bolån på 1,6 miljoner för att köpa en bostad för 2 miljoner kronor har alltså en belåningsgrad på 80 procent.

Den belåningsgrad som hushållen har påverkar bland annat hur mycket man behöver amortera, det vill säga betala av på sitt bolån.

De regler som gäller för bolån innebär att hushåll med en belåningsgrad på över 50 procent men mindre än 70 procent ska amortera en procent av lånebeloppet årligen. Har hushållet en belåningsgrad på över 70 procent ska man amortera 2 procent av lånebeloppet årligen.

Statistiken visar att belåningsgraden kan ha en påverkan på vilken ränta hushållen får i sina bolåneavtal.

– Hushåll med en belåningsgrad på mellan 70 och 85 procent har i snitt en ränta som ligger 0,09 procentenheter högre än hushållen med en belåningsgrad på mellan 50 och 75 procent, fortsätter Anton Bratt.

Eftersom den här statistiken började produceras i mars 2023 finns inga långa tidsserier. Men, utvecklingen visar att andelen med belåningsgrad under 50 procent har minskat från 42 procent i mars 2023 till 40 procent i april 2024.

– I förhållande till bostadens värde är alltså hushållen högre belånade i dag än för ett år sedan, konstaterar Anton Bratt.

I den nya statistiken går det också att jämföra belåningsgraden för nya bolåneavtal med samtliga bolåneavtal.

– I de nya avtalen för april i år har 39 procent en belåningsgrad på över 70 procent. Det kan jämföras med samtliga bolåneavtal, där 29 procent har en belåningsgrad på över 70 procent, avslutar Anton Bratt.

Fakta: Om statistiken
Statistiken om belåningsgrad för hushållens bolån bygger på en urvalsundersökning. Data kommer från banker och andra så kallade monetära finansinstitut, MFI, som har betydande poster för ut- och inlåning från hushåll och/eller icke-finansiella företag.
I urvalet ingår samtliga bostadsinstitut och ett urval av större svenskägda banker, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag och svenska filialer till utländska banker. Det slutgiltiga urvalet beslutas av Riksbanken.
I statistiken används aktuell marknadsvärdering för beräkning av belåningsgrad, vilket skiljer sig från den amorteringsgrundande belåningsgraden.
Bostadslån är lån från monetära finansinstitut till hushåll som tagits med säkerhet i bostad (småhus, äganderätt eller bostadsrätt). I Sverige samlas inte uppgifter om ändamål på lån, de uppskattas utifrån lånens säkerhet. Det innebär till exempel att blancolån som tas för bostadsköp inte ingår i statistiken.
Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.
I statistiken redovisas även skillnader på räntenivåer för hushåll med olika belåningsgrad. De nivåer som statistiken delas in i är belåningsgrader på 0 – 50 procent, 50 – 70 procent, 70 – 85 procent, 85 – 100 procent och över 100 procent.
Enligt finansmarknadsstatistiken i april har hushållen lånat 4 935 miljarder kronor totalt, varav 4 081 miljarder kronor är lån till bostäder.
En längre artikel om den nya statistiken om belåningsgrad publiceras i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 6 den 17 juni.