Nyheter

Har AI en framtid i byggbranschen?

Text: Joachim Sahlqvist, Senior rådgivare på IFS

Under 2024 förväntas byggindustrin genomgå stora förändringar i och med utvecklingen av ny teknik. Dessa innovationer drivs på av en ökad konkurrens på marknaden, utmaningar så som brist på arbetskraft och digitalisering, samt ett behov av att utforska nya möjligheter för tillväxt.

Branschföreningen Byggföretagens prognos i rapporten Byggkonjunkturen 2024:1 visar på fortsatt låga bygginvesteringar under året, vilket tyder på att byggföretag behöver uppdatera sina rutiner för att bli mer ekonomiskt motståndskraftiga.

Joachim Sahlqvist, senior rådgivare på IFS, delar sina tre insikter och förutsägningar om byggindustrins framtid:

30 procent av byggföretagen kommer börja använda AI och automatisering inom de kommande 3 åren När man implementerar AI och automation inom byggindustrin handlar det om att få maskineri och datasystem att utföra aktiviteter själva, utan att en person hjälper till.

Dessa typer av aktiviteter kan bland annat vara dataanalys, där AI kan hjälpa till att samla in, hantera och analysera stora mängder av data från olika källor. Det kan även uttrycka sig i kroppsbunden teknik, så som smarta hjälmar med en AI-assistent, och modellering av byggnadsinformation (BIM) med AI, som underlättar de administrativa aktiviteterna vid planering av byggprojekt. Det finns stora fördelar med att implementera denna teknik i sin byggverksamhet, så som högre lönsamhet med mer effektiva rutiner.

Det är dock viktigt att ha en god teknisk grund att bygga på innan man påbörjar den här resan. En ny undersökning från mars i år av Censuswide, på uppdrag av IFS, visade att 88 procent av byggföretagen i Norden anser sig ha den tekniska grunden för att implementera AI, samt att ungefär hälften förväntar sig att AI kommer ha stor påverkan på deras verksamhet de närmaste två åren.

Resultaten visar att byggbranschen anser sig vara redo för AI och kommer börja dra nytta av tekniken inom de närmsta åren. 90 procent av byggföretagen kommer förenkla sina affärssystem med molnbaserad teknik inom de närmsta 5 åren Byggföretag har historiskt sett främst investerat i ett brett utbud av specialiserad mjukvara för individuella avdelningar, och försökt integrera dem för att underlätta kärnverksamheten.

Detta har dock visat sig vara komplicerat eftersom varje avdelning har använt sin egen mjukvara, som inte varit kompatibel med de system som använts på företagets andra avdelningar. Detta har resulterat i att varje avdelnings data hamnat i en datasilo.

Som resultat av detta har många företag landat i att förlita sig på Excel. För att undvika att fastna i denna tidskrävande administration behövs en genomtänkt digital strategi som stöttas av företagsledningen. Det ska inte ses som en uppgift för IT-avdelningen, utan snarare en del av den övergripande affärsstrategin. Övergången behöver då vara en del av en kontinuerlig förbättringsplan med en tydlig koppling till företagets affärsmål.

En sådan övergång sker vanligtvis i en tvåstegsfas, där första steget handlar om att få kontroll. Huvudmålen i denna fas är att utveckla och förenkla system och rutiner, komma bort från datasilos, minska informationsgapen och undvika att förlita sig på Excel. På så vis får företagsledningen full tillgång till all information och kan därför, tack vare en utökad finansiell överblick, uppnå mer förutsägbara intäktsströmmar. I den andra fasen kan företag växa och utvecklas, vilket gör dem mer ekonomiskt motståndskraftiga vid förvärv eller om de utökar tjänsteutbudet till nya affärsområden.

De nya affärsområdena kan vara att erbjuda drifts- och underhållstjänster, utlåning av maskiner eller prefabricerad tillverkning. Det är framför allt i det här stadiet som man kan gynnas av att använda sig av ny teknik, så som automation och AI.

NCC är ett exempel på en marknadsledare som rör sig i den här riktningen genom att göra sig av med åldrade rutiner och i stället använda sig av IFS Cloud. Över 30 procent av byggföretagens intäkter kommer komma från operativa och underhållande tjänster inom 4 år.

Under 2024 kommer det bli allt vanligare att företag i byggbranschen utvecklar en tjänstefierad affärsmodell. Då kommer de även erbjuda tjänster som stöttar operativa aktiviteter och underhåll av maskiner under hela deras livscykel.

Trenden mot tjänstefiering går nämligen snabbt framåt, med målet att representera över 50 procent av byggföretagens totala intäkter. Många branscher står inför utmaningen med låga vinstmarginaler, förvärrat av makroekonomiska förhållanden, som gör det komplicerat att investera nytt kapital i projekt.

Att kunna pricksäkert förutse vilka projekt som säkert kommer leverera en tillfredställande marginal är en utmanande uppgift. Därför är det riskabelt att organisera en verksamhet runt små volymer och allt för nischade projekt För att komma runt dessa utmaningar söker byggföretag efter möjligheter att utöka sitt tjänsteutbud och minska sin påverkan av stora, oförutsägbara och unika projekt.

Flera svenska byggföretag investerar nu i att erbjuda en bredare mängd av tjänster för att på ett mer effektivt sätt driva på tillväxt, som samtidigt gör dem ekonomiskt motståndskraftiga. En betydande fördel med detta tillvägagångssätt är att intäktsströmmar blir återkommande, vilket gynnar verksamheters stabilitet och lönsamhet – något som annars är en bristvara inom svensk byggbransch.

Därför gäller det att utveckla byggverksamheterna mot de tjänster som det finns efterfrågan på, och på så vis kan den svenska byggbranschen stabiliseras och överleva också under tider då byggtakten går ner.