Nyheter

Specialfastigheter: Fortsatt växande fastighetsportfölj och stabilt resultat

Specialfastigheter levererar ett stabilt förvaltningsresultat under det första kvartalet med ökade hyresintäkter med 18,4 procent, främst drivet av ett antal färdigställda lokaler där våra kunder tillträtt under kvartalet och senare delen av 2023.

Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde uppgår till närmare 43 miljarder kronor.

Totala intäkter ökade med 18 % till 805 (684) Mkr

Förvaltningsresultatet ökade med 1 % till 387 (382) Mkr

Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -163 (-154) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till -73 (-99) Mkr

Periodens resultat efter skatt uppgick till 114 (158) Mkr

Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 42 685 (41 740) Mkr

Fortsatt hög investeringstakt

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på säkerhetsfastigheter från flera av våra kunder. Den beslutade investeringsvolymen uppgick till 33 miljarder kronor. Vi färdigställer löpande ny-, om- och tillbyggda lokaler till våra kunder. Utöver de stora byggprojekten arbetar vi intensivt med anpassningar och mindre ombyggnationer samt med säkerhetshöjande åtgärder för olika kunder. Flera större hyresavtal har också tecknats för ny- och utbyggnad av ett antal kriminalvårdsanstalter, säger Alexandra Laurén, vd för Specialfastigheter. 

Stärkt kapitalmarknad

Kapitalmarknaden har fortsatt att stärkas. Svenska fastighetsbolag emitterade nästan sex gånger så mycket under kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Specialfastigheter har emitterat en femårig obligation till en volym om 600 Mkr till en fast årlig ränta om 3,185 procent under första kvartalet.

– Specialfastigheter är mitt uppe i en omställningsfas. Vi växer som företag med våra utvecklingsprojekt i både volym och antal projekt och är nu både ett fastighetsförvaltande och projektutvecklande bolag. Vi arbetar därför aktivt med att forma en organisation som ger de bästa förutsättningarna att möta tillväxten. Vi är inne i en väldigt intressant förflyttning som företag och jag ser en stor förändringsvilja i verksamheten, så jag ser med tillförsikt fram emot vår fortsatta tillväxtresa tillsammans, avslutar Alexandra Laurén.

Delårsrapport på

www.specialfastigheter.se