Nyheter

Aktörer inom samhällsbyggnad: ”Behovet av kompetens är kritiskt”

Trots rådande ekonomiskt läge står svensk samhällsbyggnad inför en stor kompetensutmaning. Det menar utbildningsanordnaren Nackademin, baserat på insikter och data från branschen. Särskilt stort är efterfrågan på VA-kompetens och byggnadsingenjörer.

Ekonomisk osäkerhet, senaste årens höga inflation och en svag krona har fått många att känna sig oroliga för sin karriär och inkomst – inte minst nyanställda och nyutexaminerade. Svensk byggindustri har drabbats mycket hårt och många byggnationer har avstannat. Men blickar man framåt vittnar företag inom industrin om ett fortsatt stort behov av utbildad personal.

– Ser man till den mediala bilden av byggbranschen de senaste två åren kanske man tänker att framtidsutsikterna är dystra. Men vi kan se att det faktiskt är precis tvärtom. Det här är en bransch som kommer ha ett starkt kompetensbehov de kommande tio åren. Dels väntar stora pensionsavgångar, dels ser vi en befolkningsökning som skapar behov av en större utbyggnad och underhåll av vår infrastruktur och bostäder. Men vi kan även se ett ökat behov av utbildad personal inom nya yrkesroller och kompetenser som driver utveckling, som t.ex. VR-utvecklare. Det finns absolut all anledning att satsa på en karriär inom samhällsbyggnation, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Enligt SCB väntas Sverige nå en befolkning på 11 miljoner till år 2030*. Det råder dessutom bostadsbrist i 207 av landets kommuner och enligt Boverket behöver det byggas 67 000 nya bostäder årligen fram till år 2030 för att täcka behovet**.

Samtidigt växer behovet av att klimatanpassa våra städer för att hantera ett förändrat klimat. Utöver det väntas stora pensionsavgångar inom byggindustrin. Det skapar en bekymmersam position där det kan vara svårt för företagen att hitta rätt kompetens.

– Vi vet att stora pensionsavgångar väntar branschen och idag har vi över 16000 inom byggindustrin som är äldre än 65 år**. Även om ekonomin varit svag så finns stora framtida behov av nya bostäder, vägar och järnvägar som kommer behöva byggas kommande år. Byggindustrin står inför en jätteutmaning med framtida brist på personal. Vi ser också att många som i dagsläget jobbar som exempelvis arbetsledare vill kliva uppåt i karriären. Det ställer stora krav på att både kunna fortbilda befintlig personal, samtidigt som vi behöver stärka upp med ny kompetens, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Byggföretagen.

Särskilt stort är behovet av kompetens inom blå-grön infrastruktur. Detta då det inte bara berör nybyggnation. Sveriges kommunala vatten- och avloppsanläggningar försörjer idag 90% av landets befolkning. Men systemen är i stort behov av modernisering. På Nackademin erbjuds tre utbildningar inom området – byggnadsingenjör inom mark och vatten samt två utbildningar till VA-projektör, en på distans och en på plats i Solna. Utbudet av utbildningar tas fram i nära samarbete med industrin, för att säkerställa att utbildningarna verkligen motsvarar branschens behov och den kompetens som efterfrågas.

– Alla behöver tillgång till rent vatten och god avloppsrening. Investeringsbehovet är enormt och fram till 2040 behöver VA-sektorn investera närmre 600 miljarder kronor för att framtidssäkra Sveriges VA-infrastruktur. Det kräver omfattande förstärkningar av kompetens både inom kommunal och privat sektor. Behovet av VA-projektörer är stort både nu och framåt över hela Sverige, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Det rådande ekonomiska världsläget har bidragit till att många människor upplever en otrygghet i sin anställning och karriär. Men i den ekonomiska oron ser Nackademin en möjlighet till tillväxt och en positiv utbildningsboom.

– Ingen vill uppleva otrygghet i sin anställning. Men vi ser också att utmanande tider ofta leder till perioder av stark tillväxt och utveckling inom nya sektorer. Kanske är det nu tid att ta steget och hoppa på den där utbildningen man varit sugen på, och kanske våga byta både yrkesroll och bransch. Det kan bidra till ökad konkurrenskraft både för enskild individ som för svensk industri, säger Astrid Westfeldt Corneman.

Nackademins YH-utbildningar är öppna för ansökan till och med den 2 maj 2024.

Mer information om utbildningarna och hur du ansöker hittar du:

här.

*https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-befolkning-2023-2070/

** https://byggforetagen.se/statistik/forvarvsarbetande-i-byggindustrin/(https://byggforetagen.se/statistik/forvarvsarbetande-i-byggindustrin/)

**https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/behov-av-bostadsbyggande/behov-2023/