Nyheter

Brist på byggbar mark kan utgöra ett hinder för ökad byggtakt – nu ska statlig mark avyttras

– Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar och människor ska kunna flytta dit arbeten finns. Därför behöver det, över hela landet, byggas fler bostäder som möter människors behov och efterfrågan, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Nu tillsätts en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

En avgörande förutsättning för att få till stånd bostadsbyggande är tillgång till mark att bygga på. Brist på sådan mark försvårar för nya aktörer att komma in på marknaden och utgör ett hinder för en ökad byggtakt och konkurrens.

I de fall kommunen har mark i strategiska lägen, har kommunen stor möjlighet att påverka byggtakten men kommunen kan inte själv, trots sitt planmonopol, åstadkomma fler bostäder på mark som kommunen inte råder över.

Nu utnämns Ingrid Eiken till samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter. I uppdraget ingår att dels undersöka möjligheterna till avyttring av statlig mark runt om i landet, dels undersöka kommuners behov av sådan mark för sin bostadsförsörjning.

Samordnaren ska senast den 30 september 2024 lämna en skriftlig delredovisning av uppdraget och en slutredovisning senast den 30 september 2025.