Nyheter

Jens Pihlblad, Fastighetsägarna MittNord: VA-nätens betydelse när städer växer

Text: Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord

Den industriella omställningen i norra Sverige innebär en ökad efterfrågan på bostäder och därmed en ökad belastning på den befintliga VA-infrastrukturen.

Det som göms i snö, kommer fram i tö – även när det kommer till politiska felprioriteringar.

Med investeringsbelopp på över tusen miljarder öronmärkta till Norr- och Västerbotten och en ökande befolkningsmängd är det viktigt att VA-näten håller hög kvalitet och kapacitet för att undvika problem med översvämningar, föroreningar och resursförbrukning.

Det är kommunernas ansvar att se till att underhållet av VA-infrastrukturen ( vatten- och avlopp ) prioriteras för att möta de ökade kraven som pågående samhällsomvandlingen medför.

Fastighetsägarna bör inte behöva stå för reinvesteringar i VA-näten, utan det är politikens och kommunernas ansvar att tillräckliga resurser avsätts för en hållbar och effektiv infrastruktur som klarar den ökade belastningen.

Genom en kontinuerlig politisk prioritering och ta ansvar för underhåll och utbyggnad av VA-näten kan man säkerställa en hållbar och effektiv hantering av vatten och avlopp i takt med städernas tillväxt.

Många av våra vatten- och avloppssystem har under åren blivit bortprioriterade och det krävs investeringar på åtskilliga miljarder för att möta dagens ökade behov när det kommer till bostadsutvecklingen. Bostäder är våra medlemmar fantastiskt duktiga på, VA-näten är kommunernas ansvar. I klarspråk; det är inte rimligt att fastighetsägare ska betala för kommunernas felprioriteringar genom att taxorna för vatten- och avlopp höjs utan någon möjlighet till dialog.

Fastighetsägarna MittNord föreslår följande åtgärder:

1. Skapa en årlig mötesplats för kommunen och lokala fastighetsägare där problem och lösningar relaterade till underhållsskulden i VA-nätet diskuteras.

2. Erbjud lokala fastighetsägare att delta i workshops om hållbar vattenhantering och VA-infrastruktur.

3. Upprätta en samarbetsgrupp bestående av representater från kommunen och lokala fastighetsägare som regelbundet möts för att diskutera underhåll och investeringar i VA-nätet.

Genom att skapa en plattform för samarbete och dialog kan kommunen och fastighetsägare tillsammans arbeta fram strategier för att minska underhållsskulden och säkra en hållbar vattenförsörjning i framtiden.

Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord.