Nyheter

Forskningen värmer och kyler den hållbara staden

Att återanvända restvärme såväl till värme som till kyla i ett cirkulärt energisystem är centralt i en hållbar stad. När ESS nu blir del av Kraftringens högtempererade nät, blir återvunnen värme en ännu större del av uppvärmningen i fjärrvärmenätet.

Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS på Brunnshög i Lund kommer sammantaget att generera mängder av överskottsvärme. Redan idag tar Kraftringen emot restvärmen från MAX IV – restvärme som kan värma hela stadsdelen och mer därtill.

Genom att omvandla restvärme från industrier och bostäder kan energi återanvändas för att möta lokala behov av uppvärmning och kylning. Sverige har ett av världens mest avancerade system för fjärrvärme och -kyla, vilket gör landet till en föregångare inom området.

ESS kommer nu att anslutas till det högtempererade fjärrvärmesystemet och bidra med fossilfri restvärme till fjärrvärmen i Lund, Eslöv, Lomma, Landskrona och Helsingborg. Alfa Laval kommer att leverera värmeväxlare till systemet, inklusive ConceptZeroTM, världens första värmeväxlare tillverkad med utsläppsfri stål från SSAB.

Enligt International Energy Agency, IEA, kan fjärrvärmesystemen spela en avgörande roll för att uppnå netto nollutsläpp fram till 2050. Utvidgningen av dessa system förväntas bidra med att möta cirka 20 procent av de globala behoven av uppvärmning av byggnader år 2030, jämfört med 15 procent år 2020. Fjärrvärme och -kyla är hållbara system byggda på resurseffektivitet.

– Smarta lösningar för lokala energisystem är viktiga komponenter i den globala klimatomställningen. Vi är glada att ESS bidrar med restvärme till vårt fjärrvärmesystem. Genom att ta till vara restvärme minimeras energiförlusterna och vi skapar tillsammans ett hållbart cirkulärt energisystem, säger Sezgin Kadir, vd för Kraftringen Energi.

Det finns möjlighet att i framtiden ansluta ESS till det lågtempererade nätet på Brunnshög som invigdes hösten 2019. Projektet, delvis finansierat av Horizon 2020, det största EU-programmet för forskning och innovation, syftar till att bli Europas ledande testbädd för dessa lösningar.

Den främsta källan till låggradig värme kommer från återvunnen restvärme från MAX IV-anläggningen, en av världens mest högteknologiska forskningsanläggningar.

– Det som händer nu är världsledande och är ett viktigt steg för Lunds stad att bli klimatneutrala till år 2030, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren.

FAKTA Lågtempererat fjärrvärmesystem

Det lågtempererade fjärrvärmesystemet, lågtempnätet, minskar mängden energi som förloras vid omvandling och transport av energi till byggnader. Det gör det möjligt att använda förnybara och avfallsenergikällor för uppvärmning och kylning och är en av de mest kostnadseffektiva tekniklösningarna för att uppnå energisystem som är helt förnybara och utsläppsfria. (källa: IEA).

Foto: Skyoverse