Nyheter

Bostadsområde i Taberg byggs in i naturen

Vid bygget av bostadsområdet Sörsjön i Taberg har ambitionen varit att behålla så mycket som möjligt av områdets naturkänsla. Topografi, träd och skogsmark har bevarats så mycket som möjligt och dagvattnet infiltreras inom området.

Takvatten används till tvätt av cyklar och hundar och vatten från duschar och handfat renas och används för spolning av toaletterna.

– Vi har haft ambitionen att bygga husen i den topografi och natur som finns. Området lutar sakta ner mot Sörsjön. Vi valde suterränghus för att kunna behålla lutningen och inte behöva plana ut marken, säger Max Jensen som är byggprojektledare på bostadsbolaget Junehem.

Sörsjön ligger i Taberg en och en halv mil söder om Jönköping och där byggs elva hus med totalt 143 hyreslägenheter. Området byggs i två etapper och i dag är sex av husen inflyttade. Resterande hus blir klara under våren och hela projektet ska vara klart till sommaren.

– Vi kunde inte behålla lika många träd som vi först tänkte, eftersom det fanns en risk för vindfall. Därför har vi tagit bort en del träd och ersatt dess med nya mindre tallar. Vi har begränsat mängden gräsytor och satsat mer på ängsmark. Där vi grävt har vi sått in ängsväxter och nu låter vi naturen komma tillbaka runt husen.

Hänsyn till naturen

För att kunna behålla så mycket som möjligt av naturmarken har extra försiktighet krävts vid markarbetena.

– Vi har varit väldigt noga med att utgå från den gata som går genom området och ta oss in från den till arbetet med husgrunderna, för att spara marken runt husen, säger Peter Juhlin på markentreprenören Topiro. 

En annan ambition i projektet har varit att allt dagvatten ska tas om hand inom området. Det innebär att området inte har någon dagvattenanslutning till det kommunala nätet. Markprojektören Junecon utvecklade ett system där gatan lutades in mot områdets slänt. Längs gatan har diken fyllda med makadam byggts, där dagvattnet infiltreras. 

– Om diket blir fullt breddar vattnet över till en ledning som leder vattnet till en infiltrationsdamm. Än har vi inte sett något vatten i dammen, men vid skyfall kommer den kanske att fyllas. Men den är rejält tilltagen så vi räknar med att inte behöva belasta det kommunala dagvattensystemet, säger Peter Juhlin.

Drönarhjälp

Han berättar att drönare använts under hela projektet. Nivåskillnaden i den slänt där husen byggs är cirka 16 meter. Med hjälp av drönare har höjder kunnat tas fram ner till kvadratcentimeter.

– Vi kunde tidigt lägga in modeller av husen i en 3D-ritning för att se tillgänglighet och fall med mera. Till exempel kunde vi flytta placeringen av några handikapparkeringar eftersom de på ritningen placerats för långt från maxavståndet på 25 meter från husets entré.

Drönare har även varit behjälplig för att få till en bra massbalans.

– Vi vill använda så mycket som möjligt av massorna inom området. Med drönare kan vi göra mängdberäkningar och se exakt hur mycket som behöver schaktas bort och hur mycket vi ska fylla tillbaka, förklarar Peter Juhlin.

Vattenhushållning

Ett annat exempel var när det blev fel på en ledning. Tack vare att allt var inmätt med drönare kunde ledningens exakta position lokaliseras och ett hål på 80 gånger 80 centimeter togs upp i källargolvet. Sedan grävdes 80 centimeter ner till ledningen.

– Alternativet hade varit att gräva tre meter utifrån in under huset. Det hade varit svårare då det är väldigt kuperat plus att vi hade stört marken runt huset.

På garage, carportar och miljöhus har sedumtak med gröna växter lagts. Det saktar ner flödet av dagvatten. Vattnet från bostadshusens tak tas till vara och leds till tankar. Det används sedan i tvättstationer vid husen där de boende kan tvätta cyklar eller sina hundar.

Även gråvatten från duschar och handfat tas om hand. Varje hus har ett separat avloppssystem för gråvattnet som leds till en tank i källaren. I den renas vattnet biologiskt och pumpas sedan via ett ultrafilter till en ny tank.

Reningen tar hand om partiklar, bakterier och virus ner till 0,02 mikrometer. Vattnet är då rent men får inte klassas som dricksvatten. Det används därför till att spola fastighetens toaletter.

Träfasader

– Det här systemet är unikt i Sverige och kanske även Europa. Vi hoppas vårt initiativ ska inspirera andra att ta efter och förhoppningsvis utveckla hur vi kan hushålla med vatten bättre än vi gör i dag, säger Max Jensen.

Att husen har träfasader känns naturligt med tanke på projektets miljöinriktning. De består av värmebehandlad furu och är i princip underhållsfria.

– Träfasaderna ger en känsla av natur och miljö, till skillnad från en stenfasad eller något material som måste målas. Träet i de här fasaderna kan fortsätta att binda koldioxid i många år till, konstaterar Max Jensen.

FAKTA:

Tidplan: november 2020–augusti 2024

Byggherre: Junehem AB 

Totalentreprenör: Wästbygg Entreprenad AB 

Markentreprenör: Topiro Entreprenad AB 

Kostnad: 283 Mkr

På bilden: Topografi, träd och skogsmark har bevarats så mycket som möjligt vid bygget av bostadsområdet Sörsjön i Taberg

Bild: Junehem