Nyheter

Fastighetsägarna MittNord: ”Underhållsskulden i VA-näten – en risk för hälsa och miljö”

Text: Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord

Vatten och avlopp (VA) är en avgörande del av vår samhällsinfrastruktur som behöver underhållas löpande för att fungera optimalt. Tyvärr har många kommuner i Sverige misslyckats med att prioritera tillräckliga resurser för underhåll av VA-näten, vilket har resulterat i en betydande underhållsskuld.

Det är kommunernas ansvar att se till att infrastrukturen hålls i gott skick för att skydda hälsa och miljö.

Det bristande underhållet utgör en potentiell fara för hållbarheten i infrastrukturen men är också ett hot mot samhällets välfärd. De senaste årens översvämningar är konkreta exempel på det. Andra risker när avloppssystem inte fungerar kan vara att avloppsvatten läcker ut i marken vilket kan sprida bakterier, virus och andra patogener som orsakar sjukdomar och förorenar dricksvattenkällor.

VA-näten ägs av kommunerna och det är rimligt att de också bär ansvaret för att finansiera reinvesteringar på dess infrastruktur. Att försöka skjuta över kostnader på fastighetsägare vore att belöna ett ineffektivt agerade från den offentliga sektorn. I stället måste kommunerna ta ansvar för att prioritera kontinuerliga investeringar i underhåll och inte försöka kompensera för tidigare felprioriteringar genom att höja VA-taxorna för fastighetsägare.

Det är viktigt att kommunerna tar ansvar för underhållsskulden och säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för en hållbar och effektiv infrastruktur. Genom en öppen dialog med landets fastighetsbolag kan kommunerna säkerställa en framtida VA-infrastruktur av hög kvalitet.