Nyheter

Finska fastigheter sticker ut som ett val för internationella investerare

Text: Trevian

Finska fastigheter utmärker sig som ett val ur en internationell investerarsynpunkt, särskilt på de nordiska och bredare europeiska fastighetsmarknaderna. Samtidigt står hållbarhetsrelaterade projekt i centrum på den finska marknaden. Denna marknadsöversikt återspeglar åsikterna och utvärderingarna från Trevian Asset Managements team av fastighetsspecialister om utvecklingen av fastighetsmarknaderna i Finland.

Utvärderingarna baseras på marknadsdata, trender som är synliga i vår affärsverksamhet och vår långa erfarenhet inom fastighetssektorn.

I Finland förvärvades fastigheter med så låga avkastningskrav som tre procent innan inflationen accelererade. Efter ränteuppgången blev sådana transaktioner olämpliga. Som sådan innebar fastighetstransaktionerna under det senaste året främst säljare under press att sälja, särskilt från specialiserade investeringsfonder som stod inför höga inlösenkrav, som översteg fondteckningarna för första gången i deras historia.

Dessutom har säljtrycket uppstått från svårigheter med att refinansiera förfallande lån eller stängning av fonder som når sin löptid. De finska specialiserade investeringsfonderna som står inför denna extraordinära situation står för 10 procent av den professionella finska fastighetsmarknaden. Finlands Bank rapporterade inlösen på cirka 300 miljoner, en situation som aldrig tidigare uppstått. Den första finska fonden har lagts ner som ett resultat.

De förväntade räntesänkningarna 2024 är en positiv utveckling, särskilt för fastighetsinvesteringar på grund av deras högt skuldfinansierade karaktär. Det är dock viktigt att komma ihåg att sjunkande räntor och inflationstakt delvis beror på avmattningen i den ekonomiska tillväxten.

Årets tillväxtprognoser för euroområdet och Finland är blygsamma och BNP förväntas endast visa en svag positiv trend. Å andra sidan fortsätter urbaniseringen, vilket ger positiva nyheter till fastighetsinvesterare. I synnerhet Helsingforsregionen upplever en betydande expansion, vilket bidrar till en ökad efterfrågan på nya barnomsorgsanläggningar, skolor och butikslokaler. Denna ihållande befolkningstillväxt i städerna förväntas fortsätta under en längre period samtidigt som zonförsedda områden förvandlas till nya bostadsområden.

Utsikterna för finansiering av nya projekt och investeringar ser ljusare ut. Den mest betydande påverkan på räntor och finansieringskostnader inträffade föregående år, vilket underlättade en uppåtgående trend i belåningsgraden. Den potentiella snabba nedgången av räntorna kan ge positiva överraskningar eftersom de konservativa räntekostnadsuppskattningarna som används vid utformningen av 2024 års budgetar nu kan ha betydande utrymme för nedjusteringar. Dessutom kommer alternativa finansieringsalternativ alltmer in på marknaden vid sidan av traditionella finansieringsmetoder.

Hållbarhetsrelaterade projekt kommer att stå i centrum under 2024

Stora internationella investerare kommer att ha olika energiinfrastruktur, social infrastruktur och datacenterinvesteringar i sin omfattning under året. Samtalen om gröna premium eller bruna rabatter kommer att öka, vilket tyder på att skillnaderna i prissättning mellan energieffektiva och dåligt skötta fastigheter kommer att öka.

Likaså kommer finansiering av icke hållbara fastigheter att bli mer utmanande och skillnaderna i finansieringskostnader mellan olika ESG-klasser kommer att växa. Olika innovativa energiprojekt och produktionstekniker ökar i takt med EU:s pågående genomförande och utveckling av sitt hållbara finansprogram. Hur olika hållbarhetsåtgärder kommer att påverka det totala värdet av fastigheter och fastighetsportföljer måste fortfarande förstås fullt ut.

Finska fastigheter utmärker sig som ett val ur en internationell investerarsynpunkt, särskilt på de nordiska och bredare europeiska fastighetsmarknaderna. Eftersom fastighets- och portföljhållbarhet kommer att jämföras med olika nationell lagstiftning, är det viktigt att säkerställa konkurrenskraften och jämförbarheten för finländska fastigheter mellan alternativa investeringsmarknader. Energieffektivitetsklassificeringar är ett konkret exempel på diskrepanser i jämförbarheten av fastigheter mellan olika länder.

Foto: Maria_Domnina