Nyheter

Samråd om Lunds framtid

Kommunstyrelsen beslutade i dag att förslaget till reviderad översiktsplan ska skickas på samråd. Därmed startar möjligheten för lundaborna att säga hur de vill att Lund ska utvecklas och bevaras.

– Lunds tätorter har potential att bli än mer attraktiva boendeorter. För detta behövs fler bostäder, och att det finns en bra blandning av villor, radhus och flerfamiljshus. Orterna skulle också må bra av mer service och att det blir enklare att använda bilen mindre, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Förslaget till reviderad översiktsplan innebär att kommunen kan växa med totalt 30 000 nya bostäder fram till 2050. En ännu starkare inriktning på förtätning innebär att mindre jordbruksmark tas i anspråk än i den gällande översiktsplanen från 2018. Hellre än att skapa nya områden ska de som redan finns utvecklas.

På så sätt kan Lund spara resurser och dra bättre nytta av till exempel skolor, parker, vägar och annan teknisk infrastruktur. Av de nya bostäderna planeras två tredjedelar i Lunds stad och resten i de övriga tätorterna och på landsbygden.

– Det är viktigt att alla ska kunna hitta en boendeform i Lund som passar den egna livssituationen, men också att vi pekar ut möjligheter för företag att etablera sig eller växa i vår kommun, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

I den tidiga dialog med lundaborna som gjordes i förarbetet har ett tydligt besked varit hur viktigt det är med grönska, och även klimatfrågan har lyfts. I förslaget syns det genom ställningstagande om lundabornas tillgång till grönområden. Planeringen ska också ta större hänsyn till risker kopplat till översvämningar och värme.

I mars och april planeras en rad aktiviteter för att berätta om förslaget. I Stadshallen kommer förslaget att presenteras med en utställning, och en rad drop in-möten planeras i Lunds stadsdelar och tätorter. Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är den 30 april.

– Nytt med det här förslaget är bland annat att vi jobbar in en rad andra dokument som styrt den fysiska utvecklingen, tidigare fördjupningar av översiktsplanen för till exempel Brunnshög och Södra Sandby. Vi behåller det som fortfarande är aktuellt och uppdaterar de delar där det finns nya planeringsförutsättningar. På så sätt får vi ett dokument med en samlad bild av utvecklingen, och ingen behöver tvivla på vilket som gäller, förklarar Johan Lindström, projektledare för arbetet.