Nyheter

Nu ska Skarpnäck byggas ut

Stockholms stad har planer på att bygga ut Stockholmsförorten Skarpnäck med ett nytt bostadsområde i Skärgårdsskogen, samtidigt ska stora delar av områdets naturmark behållas, uppger PE Teknik & Arkitektur. 

I enlighet med Stockholms stads översiktsplan pågår arbetet med en detaljplan för att skapa ett nytt bostadsområde i Skärgårdsskogen. Med tunnelbanestation och goda busskommunikationer lämpar sig platsen väl för ett tillägg av bostäder som inte förutsätter bilberoende. Samtidigt kan fler invånare bidra till att stärka den befintliga servicen i Skarpnäck.

I arbetet med den nya detaljplanen ingår PE i stadens projektgrupp som konsultstöd åt stadsbyggnadskontoret. I rollen ingår bland annat att bidra i samordning av planarbetet såväl internt i projektgruppen som externt med byggaktörer. Uppdraget innefattar även kravställande och bedömning av utredningar, framtagande av strukturplan och formella planhandlingar. PE har dessutom tagit fram en integrerad barnkonsekvensanalys till detaljplanen.

– Projektet är komplext, då vi vill tillföra bostäder och samtidigt tillvarata höga naturvärden på platsen, biologisk mångfald, våtmarker, fornlämningar, kulturvärden med mera. Social hållbarhet är också en viktig fråga och vi arbetar med socialt värdeskapande stadsutveckling för att tillföra nya eller förstärka befintliga värden. Ambitionen att bevara naturkaraktären på både allmänna platser och bostadsgårdarna gynnar såväl ekologisk som social hållbarhet, säger Maria Engelbrekts, uppdragsansvarig planarkitekt på PE. 

Det förslag till ny detaljplan som presenterades på samråd i våras innehåller cirka 900 bostäder i sju storgårdskvarter med möjligheter till lokaler för butiker, restauranger, kaféer och samlingslokaler, liksom en ny förskola. Planområdet ska tillföra en ny årsring till Skarpnäck, med en samtida identitet som samtidigt knyter an till de arkitektoniska kvaliteter som finns i stadsdelens tidstypiska, postmodernistiska arkitektur. Processen går nu vidare och ytterligare anpassning av förslaget pågår. Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2026. Därefter planeras utbyggnad av gator och allmän plats för att kunna påbörja bostadsbebyggelsen tidigast 2029.

Bild: Bergkrantz Arkitekter