Nyheter

Sverige har det äldsta hissbeståndet i Europa – många hissar har stora säkerhetsbrister

– Säkerheten är högsta prioritet, det talar vi alltid om, och det är alltid fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har ansvaret för säkerheten. Det säger Sara Berggren, generalsekreterare i Hissförbundet sedan ett knappt år.

Att investera i underhåll, energiåtgärder och tillgänglighet gynnar såväl säkerhet som ekonomi, ytterst fastighetens attraktivitet och värde. 

Sara Berggren är civilingenjör inom maskinteknik och har tidigare varit projektledare på SIS, Svenska Institutet för Standarder, med stort fokus på maskinsäkerhet, och som konstruktör och projektledare på Atlas Copco International Technique. I sitt arbete på Hissförbundet har hon tre prioriteringar, kompetensförsörjning, säkerhetsfrågor och hållbarhetsfrågor.

– Generellt är våra hissar säkra transportmedel, men man ska vara medveten om att vi i Sverige har det äldsta hissbeståndet i hela Europa. Där sticker vi ut. Det finns cirka 120 000 hissar i Sverige och hälften av dessa är mer än 30 år gamla och saknar viktig säkerhetsutrustning. De besiktigas visserligen varje år, men de bedöms efter de regelverk som gällde när hissarna installerades. De behöver bara uppfylla den tidens regelverk. Och det kan ha varit för hundra år sedan! Därför finns det väldigt många hissar som enligt vår tids sätt att se på saken inte är helt säkra.

Två hisskategorier orsakar flest allvarliga olyckor. Det är hissar med farliga innerdörrar och hissar som helt saknar skydd i korgöppningen.

– Vi bedömer att 20 procent av alla hissar tillhör någon av dessa två kategorier, säger Sara Berggren.

I början av 2010-talet kom nya regler för att förbättra säkerheten i hissar, främst gällande skydd i korgöppning. Men retroaktiva säkerhetskrav infördes bara på arbetsplatser, inte i bostadshus.

Dock har regeringen efter Boverkets utredning gällande säkerhetsrisker i äldre hissar, som lades fram förra året, beslutat om retroaktiva säkerhetskrav som ska vara uppfyllda för många hissar i oktober 2031. Det nya lagkravet handlar om hissarna med de farliga innerdörrarna. Om en hiss är utrustad med både korgdörr och schaktdörr och det finns risk för innestängning i utrymmet emellan så ska den förses med ett lämpligt skydd för att förhindra olyckor.  

Hissförbundet pekar på många andra faktorer med säkerhetsfokus, exempelvis nödtelefon med tvåvägskommunikation, byte av saxgrindar till tät korgdörr med mera.

Det räcker inte med att installera en hiss. Den ska underhållas för att under hela sin livslängd hålla hög kvalitet och säkerhet.

– Det är lagkrav på att ha en professionell fortlöpande service på hissen och att välja skötselföretag med rätt kompetens. Att underhålla befintliga hissar, sörja för säkerhet, energieffektivitet och god tillgänglighet, komfort och bekvämlighet, är åtgärder som bidrar till att hålla värdet på fastigheten. 

– En fastighet med en modern och väl underhållen hiss är attraktiv för potentiella hyresgäster och minskar behovet av omflyttningar. Den får lägre driftkostnader och totalkostnader, vilket förstås också ökar värdet på fastigheten.

– Inte mindre än 70 000 trapphus saknar hiss. Men det finns statliga stöd att hämta för att installera hissar där det inte finns några och för att utnyttja många tekniska lösningar för förbättringar. 

Bra att söka råd

Bland åtgärder för förbättrad tillgänglighet kan nämnas byte från gamla slagdörrar till automatiserade dörrar, anpassning av paneler och knappar och installation av moderna styrsystem, till exempel för att garantera att hisskorgen stannar på rätt nivå i hissplanet, vilket minskar risken för snubbelskador.

– Man kan alltid rådgöra med sitt servicebolag och göra säkerhetsbedömningar. Det kan finnas allvarliga säkerhetsrisker även om hissen fått godkänt i den årliga besiktningen som utförs av oberoende auktoriserade organ, säger Sara Berggren.

Hissförbundet är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Medlemsföretagen representerar mer än 80 procent av den svenska branschen. Verksamheten har fokus på påverkan, information och utbildning.

På bilden: Sara Berggren är generalsekreterare i Hissförbundet