Nyheter

Nya regler om fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Text: HSB

Från och med den 1 januari 2024 kommer kommunerna i Sverige ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och verksamheter. Tanken med förändringen är att öka återvinningen genom att göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera och lämna förpackningsavfall.

Det kommer även ett krav på att alla hushåll ska ha tillgång till kostnadsfri och fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från den 1 januari 2027. Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare kommer därför påverkas av det nya regelverket på flera sätt.

För det första måste de tillse att det finns lämpliga utrymmen för insamling av förpackningsavfall på fastigheten. Detta kan komma att innebära att nya avfallsbehållare behöver köpas in eller att befintliga behållare behöver byggas om eller flyttas.

Dessa förändringar kan bli en utmaning för bostadsrättsföreningar som har begränsat med markyta eller ekonomi för nya avfallsbehållare samtidigt som det kan komma protester och klagomål från medlemmar som gör gällande att de påverkas negativt av den nya avfallshanteringen.

För det andra kommer fastighetsägare behöva tillse att det finns tillräckligt med utrymme att lagra förpackningsavfallet tills det kan hämtas av kommunen.

Det är även viktigt att notera att fastighetsägare som inte uppfyller kraven på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall riskerar dyra viten varför fastighetsägare behöver planera i god tid för att fastigheten ska utrustas med lämpliga avfallsbehållare samt att det finns tillräckligt med utrymme för lagring.

I ljuset av dessa förändringar är det nödvändigt för bostadsrättsföreningar att se över fastighetens avfallshantering för att säkerställa att de agerar i linje med de nya reglerna. Det kan också vara en god idé att i ett tidigt skede kontakta kommunen för att få mer information om vad som krävs för att uppfylla kraven på fastighetsnära insamling innan regelverket träder i kraft.

För bostadsrättsföreningar eller andra fastighetsägare som har lokalhyresgäster som bedriver verksamhet inom fastigheten är det även läge att inleda dialog med hyresgästerna om hur de hanterar sitt förpackningsavfall idag och hur de planerar att agera framöver.