Nyheter

Fastighetsägarna: ”Införande av hyresrättsregister bra för att motverka svarthandel”

En statlig utredning föreslår att ett hyresrättsregister inrättas. Fastighetsägarna välkomnar förslaget som ett led i att motverka svarthandel med hyresrätter och olovliga andrahandsuthyrning. Utredningen har också kartlagt andrahandsuthyrning och blockuthyrning men utan att lägga några förslag till lagändringar.

Utredningen ordning och reda på hyresbostadsmarknaden som tillsattes i juli 2022 har nu lämnat sitt betänkande Bättre information om hyresbostäder (SOU 2023:65). Utredningen föreslår att lägenhetsregistret ska förändras och innehålla mer information än idag. Bland annat föreslås att registret ska få ett breddat ändamål och innehålla uppgifter om vilka lägenheter som är hyreslägenheter samt att registret, i ett nästa steg, även ska innehålla uppgifter om förstahandshyresgäster. I samband med att uppgifter om hyresgäster ska samlas in föreslås också att Lantmäteriet ska ansvar för insamlingen i stället för kommunerna.

Fastighetsägarna välkomnar förslaget om att lägenhetsregistret ska innehålla uppgifter om upplåtelseform.

– Idag saknas offentliga uppgifter om en lägenhet är upplåten med bostadsrätt eller hyresrätt vilket riskerar underlätta bedrägerier och svarthandel. Vår bedömning är att ett register över förstahandshyresgäster kan vara ett viktigt verktyg för att fastighetsägare ska kunna motverka olovlig andrahandsuthyrning och genomföra bättre kontroller av nya hyresgäster. Det är dock viktigt att den administrativa bördan för hyresvärdar inte blir för tung säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna.

Utredningen har även genomfört en kartläggning av andrahandshyresmarknaden och blockuthyrning samt beskrivit olika affärsupplägg. Utredningen har inte lagt några förslag till lagändringar, eftersom det inte ingått i utredningens direktiv.

Fastighetsägarna anser att möjligheten att hyra ut enligt blockhyresreglerna är viktiga för att säkerställa tillgången på lägenheter för olika grupper men också för att möjliggöra nya affärsmodeller som kan leda till en minskad bostadsbrist. Det finns idag en oro för att reglerna inte kan tillämpas fullt ut.

– Osäkerheten kring blockuthyrning är olycklig och riskerar minska tillgången till bostäder. Samtidigt får inte hyreslagens bestämmelser kringgås vilket bland annat riskerar att snedvrida konkurrensen på hyresmarknaden. Lagstiftningen bör uppdateras för att möjliggöra uthyrning på villkor som efterfrågas av såväl hyresvärdar som hyresgäster. Särskilt när hyresgästen är en kommersiell part bör en större avtalsfrihet finnas avslutar Johan Kleveland.

Foto: Efrem Efre