Nyheter

Ny rapport: Priset för att producera en hyresrätt har ökat med 132 procent på två decennier

Allra mest ökar markens pris, visar en ny rapport från Sveriges Allmännytta.

– Det är uppseendeväckande att priset för marken har stigit nästan tre gånger mer än byggpriset, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

I den nya marknadsrapporten analyseras statistik från SCB om prisutvecklingen i flerbostadshus under 21 år. Rapporten fokuserar på produktionspriset, som består av byggpris plus markpris.

– Byggpriset påverkas till stor del av hur byggmarknaden prissätter en byggentreprenad, medan markpriset påverkas både av värdet på själva marken och av kommunala avgifter, krav och processer, konstaterar Sofia Hansdotter.

Slutsatsen i rapporten är att det är markpriset som ökat snabbast. Hyresrättens markpris har under perioden stigit med 317 procent medan byggpriset ökat med 116 procent.

Markprisets andel växer

Markprisets andel av produktionspriset har ökat ända gradvis sedan mitten av 2000-talet. Markpriskurvan gjorde en dipp kring 2018, men har sedan dess stigit brant uppåt igen.

– Det accelererande markpriset är en betydande orsak till de galopperande produktionspriserna i byggandet. Och det höga markpriset gör ju i slutänden att det blir dyrare att bo, säger hon.

Utvecklingen av hyresrättens produktionspris jämförs i rapporten med bostadsrättens. För bostadsrätten syns samma trend men ännu starkare: för bostadsrätten har markpriset ökat med 370 procent under de jämförda åren, och byggpriset med 150 procent.

Fyra orsaker

Marknadsrapporten listar fyra huvudsakliga skäl till att markpriserna ökat så mycket:

Högtryck på bostadsmarknaden

Brist på byggbar mark

Långa bygglovsprocesser

Ökande anläggningskostnader

– I markpriset ingår arbetsprocesser hos både byggherrar och kommuner som kostar pengar och tid, till exempel ineffektiva lovprocesser och kommunala särkrav i form av exploateringskostnader för mark och vägar, fortsätter Sofia Hansdotter.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, oroas av utvecklingen med stigande mark- och byggpriser.

– Våra medlemsföretag tvingas nu sätta nu stopp för bygge efter bygge. Det finns helt enkelt inte möjlighet att ta ut hyror på de nivåer som skulle krävas. Och om företagen bygger ändå riskerar de att stå med tomma lägenheter, vilket blir väldigt kostsamt.

Sex åtgärder

I rapporten föreslås sex åtgärder som skulle kunna stimulera byggandet och sänka priset:

En aktiv kommunal bostadspolitik

Skapa byggbar mark till rimliga priser

Avstå från kommunala särkrav

Skapa flexibla detaljplaner

Inför typgodkännande av standardiserade hus

Undanta allmännyttan från LOU

I rapporten jämförs också byggpriser och markpriser för allmännyttiga respektive privata hyresvärdar. Här syns skillnader för vad allmännyttiga och privata bostadsföretag betalar för marken, men det varierar mellan de fyra kommunstorlekstyperna (storstäder, storstadsnära kommuner, större städer samt mindre städer och landsbygd).

Något tydligare är skillnaden för byggpriset, där statistiken visar att allmännyttan betalar uppåt 5 000 kronor mer per kvadratmeter i mindre städer och i storstäder.

–  Skillnaden skulle kunna tolkas som en konsekvens av att allmännyttan lyder under lagen om offentlig upphandling, som kan fördyra processen i både tid och pengar, fortsätter Anders Nordstrand .

Läs mer om analysen och förslagen i rapporten, samt ett flertal jämförande statistiska diagram: 

https://www.sverigesallmannytta.se/ny-rapport-markpriset-har-okat-med-317-procent/

Foto: Hands off my tags! Michael Gaida