Nyheter

Lindabs delårsrapport januari – juni 2023: Ventilation visar styrka och expanderar i Europa

Under årets andra kvartal rapporterade Lindab sin högsta försäljning någonsin. Omsättningen ökade med 6 procent, främst till följd av genomförda förvärv och en organiskt tillväxt i region Västeuropa. Rörelsemarginalen stärktes jämfört med första kvartalet och uppgick till 9,0 procent under andra kvartalet.

Affärsområdet Ventilation Systems, som motsvarar cirka 75 procent av omsättningen, levererade sitt högsta rörelseresultat under ett enskilt kvartal. Profile Systems har påverkats av en svagare marknad och nådde inte upp till förväntad lönsamhetsnivå. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt i kvartalet.

Andra kvartalet 2023

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 3 365 MSEK (3 171). Den organiska försäljningstillväxten var negativ med 13 procent och strukturförändringar bidrog positivt med 14 procent.

Justerat1) rörelseresultat uppgick till 302 MSEK (402).

Rörelseresultatet uppgick till 302 MSEK (402).

Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 9,0 procent (12,7).

Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (12,7).

Periodens resultat uppgick till 240 MSEK (300).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,14 SEK (3,92) och efter utspädning till 3,13 SEK (3,91).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 323 MSEK (161).

Under kvartalet förvärvade Lindab det brittiska bolaget Firmac Ltd. samt den tjeckiska verksamheten Ventilace EU, motsvarande en årsomsättning om cirka 80 MSEK.

Januari – juni 2023

Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 6 589 MSEK (5 904). Den organiska försäljningstillväxten var negativ med 9 procent och strukturförändringar bidrog positivt med 17 procent.

Justerat1) rörelseresultat uppgick till 566 MSEK (742).

Rörelseresultatet uppgick till 566 MSEK (723).

Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 8,6 procent (12,6).

Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (12,2).

Periodens resultat uppgick till 420 MSEK (536).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,49 SEK (7,01) och efter utspädning till 5,48 SEK (6,99).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 678 MSEK (-52).

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl:

– Lindabs försäljning och resultat utvecklades väl under andra kvartalet även om konjunkturen var utmanande. Bedömningen är att efterfrågan på ventilationsmarknaden har stabiliserats. Försäljningen inom Ventilation Systems fortsatte att växa samtidigt som segmentets rörelsemarginal överträffade koncernens mål om 10 procent. Profile Systems påverkades av lägre efterfrågan vilket ledde till en lägre lönsamhet än önskat.

Stabil efterfrågan på ventilationssystem

Marknaden i Västeuropa har utvecklats starkt, medan efterfrågan i Norden har varit svagare. Ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar har delvis balanserat negativa effekter av hög inflation och höjda räntenivåer och vi planerar för en fortsatt stabil ventilationsmarknad på nuvarande nivåer under resten av året.

Nybyggnationen har minskat kraftigt, framför allt i Norden. Det får en direkt påverkan på efterfrågan på Profile Systems produkter. Vi räknar med en fortsatt låg nybyggnation under kommande 12-18 månader.

Ventilation Systems expanderar i Europa

Ventilation Systems fortsätter att växa sin andel av den totala försäljningen och utgjorde cirka 75 procent av omsättningen under kvartalet. Västeuropa har utvecklats särskilt väl och utgjorde mer än hälften av affärsområdets försäljning under kvartalet. Även rörelseresultatet ökade under andra kvartalet och Ventilation Systems uppnådde en rörelsemarginal på 10,2 procent, tack vare kostnadskontroll och ökad geografisk diversifiering. De råmaterialeffekter som tidigare påverkat rörelseresultatet negativt avtog under slutet av kvartalet.

Utmanande marknad för affärsområde Profile Systems

Affärsområde Profile Systems har hög exponering mot den svenska marknaden och mot bostadsbyggande, vilket är områden där byggaktiviteten bromsar in. Kraftigt minskad efterfrågan ledde till lägre rörelseresultat än önskat. Aktiviteter för att stärka lönsamheten inom Profile Systems påbörjades under andra kvartalet och rörelsemarginalen på 6,9 procent har utvecklats i positiv riktning jämfört med första kvartalet. Råmaterialeffekterna som under flera kvartal pressat bruttomarginalen kommer, med nuvarande råvarupriser, att avta under tredje kvartalet.

Fortsatta förvärv av ventilationsbolag

Lindab fortsätter att förvärva välskötta kvalitetsbolag. Under andra kvartalet välkomnade vi Firmac Ltd. i Storbritannien och Ventilace EU i Tjeckien till Lindabkoncernen. Firmac är ledande i Europa på maskiner för tillverkning av rektangulära ventilationskanaler. Lindab är sedan många år ledande på maskiner för tillverkning av cirkulära ventilationskanaler. Ventilace är specialiserade på produktion och försäljning av rektangulära ventilationskanaler, i huvudsak på den tjeckiska marknaden.

Förvärv är en viktig del av vår strategi och vi ser goda möjligheter att genomföra attraktiva förvärv även framöver. De bolag vi förvärvat de senaste åren har utvecklats väl som en del av Lindab.

Fokus på kostnadsbesparingar och lönsamhet

Lindab verkar på en marknad med positiva framtidsutsikter, även om det finns utmaningar på kort sikt. Lindab har under andra kvartalet påbörjat kostnadsbesparingar inom samtliga delar av koncernen för att stärka resultatet. Totalt omfattas cirka 200 tjänster med särskilt fokus på Profile Systems. Under andra kvartalet var kostnaden för dessa åtgärder 4 MSEK och den beräknas bli något lägre under tredje kvartalet. Dessa kostnader tas löpande och redovisas inte som engångskostnader. Åtgärderna väntas få full effekt från och med oktober månad.

Lindab har under de senaste åren genomfört åtgärder för att öka lönsamheten och minska känsligheten för svängningar i marknaden. Under sämre tider blir det tydligt vilka delar av koncernen som klarar av att leva upp till våra lönsamhetskrav och var vi behöver göra riktade åtgärder. Förutom de kostnadsbesparingsprogram som genomförs i närtid kommer vi att se över behovet av strukturåtgärder för att bli ett ännu stabilare företag på lång sikt.

Efterfrågan på energieffektivisering gynnar Lindab

Lindab märker en ökad efterfrågan på hållbara och energieffektiva produkter. Detta gynnar Lindab, som har ett konkurrenskraftigt erbjudande inom området.

Ventilation Systems har redan idag en rörelsemarginal på över 10 procent. För Profile Systems är läget mer utmanande och det krävs en ljusning på byggmarknaden under andra halvåret för att affärsområdet ska nå över 10 procent. De finansiella målen ligger emellertid fast. Lindabs ambition är att leverera en rörelsemarginal på minst 10 procent och vi kommer att arbeta aktivt med både intäkter och kostnader för att nå dit även i en svagare konjunktur.

Foto: giovanni gargiulo