Nyheter

Kraftiga skyfall oroar varannan person i Sverige

De senaste åren har ett flertal områden i Sverige drabbats av kraftiga skyfall som orsakat översvämningar på vägar, i hus och hela bostadsområden. En undersökning utförd av Novus, på uppdrag av White, visar att detta är något som hälften av svenskarna oroar sig för. Drygt en av tio tycker dessutom inte att deras närmiljö är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder.

Klimatförändringarnas konsekvenser med kraftiga skyfall och extremväder märks redan idag på många håll. I White Arkitekters statistiskt säkerställda Novus-undersökning om svenska folkets åsikter kring den byggda miljön, svarar respondenterna bland annat på frågan om de senaste årens skyfall som orsakat översvämningar bekymrar dem. Hela 50 procent svarar att detta är något som oroar.

För att våra städer ska klara av att hantera såväl skyfall som värmeböljor framöver har utformningen av staden en avgörande roll. När städerna blir allt tätare blir också allt fler ytor hårdgjorda och asfalterade. Med dessa ytor blir det svårare att få vattnet att infiltreras, fördröjas och evakueras vilket krävs för att vattnet ska bli en resurs och inte ett problem.

– För att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna och minska risken för översvämningar behöver vi frigöra hårdgjorda ytor och få in mer grönstruktur i våra offentliga miljöer och stadsrum. Det är också ett måste för att grönska och parker ska vara tillgängliga för alla, säger Cecilia Jarlöv, landskapsarkitekt, White Arkitekter.

Trots den utbredda oron visar Novus-undersökningen att 12 procent anser att deras närmiljö inte är tillräckligt motståndskraftig för att klara extremväder som kraftiga skyfall.

Gävleborgarna mest oroade

Hur oroliga invånarna är skiljer sig åt mellan landets län. Mest bekymrade är boende i Gävleborg, det svarar så många som 65 procent. Länet följs av Södermanland och Skåne, där motsvarande siffra är 61 respektive 58 procent. Minst oroade är däremot boende i Norrbotten där endast 33 procent uppger att de är bekymrade.

Läs hela rapporten Den hållbara staden:

här

Foto: Hans