Nyheter

Radhus ovanpå parkeringshus

Byggnadsnämnden beslutade under torsdagen att anta en detaljplan som gör det möjligt att bygga sju nya kvarter på Västerbro. Planen ger ungefär 650 nya bostäder i olika former, allt från studentbostäder till Lunds första takradhus.

På platsen där Öresundsvägen möter Kaprifolievägen och Kobjersvägen tas nästa steg i Västerbros utveckling. Huset som finns där idag är från 1980-talet men kan nu ersättas med bland annat bostäder och en förskola.

– Den här planen är ett riktigt bra exempel på hur vi tänker oss att hela Västerbro ska utvecklas från industriområde till en levande, hållbar stadsdel. Kvarteren bidrar till den övergripande tanken om en blandad stadsdel med olika bostadsformer, lokaler i bottenvåningen och gator och grönytor som bryter upp området, säger Björn Abelson.

Mitt i kvarteret byggs ett mobilitetshus – ett modernt parkeringshus med service och parkering för både bilar och cyklar. Ovanpå mobilitetshuset kan det bli Lunds första takradhus! Ungefär 13 stadsradhus planerar exploatören Ikano Bostäder att bygga. Detaljplanen gör det möjligt för varje hus att få en egen uteplats.

I två av kvarteren blir det möjligt att bygga upp till 7 våningar, på en mindre del av husen. Ett av dessa är ett är hus med studentbostäder som ligger närmast Lunds stadskärna och vetter ut mot sydost. I övrigt blir det mest 4–6-våningshus på samma sätt som i resten av Västerbro.

Längst i väster blir det ett litet torg i söderläge, ut mot Öresundsvägen. Där kommer bostadshusen att ha butik, restaurang eller någon annan verksamhet i bottenvåningen, samma sak gäller också för de andra husen som vetter mot Öresundsvägen.

– Öresundsvägen föreslås göras om till en stadsgata med en ny trädallé och gång- och cykelvägar. Det kommer att bli behagligt att vistas där och trafiktempot kommer att sänkas, berättar Jenny Nagenius, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Den nya kvartersstrukturen gör det möjligt nå husen med bil, cykel eller som gående på en lite smalare lokalgata. En ny väg för de som går och cyklar blir det också upp till Slåtterbackens park.

En förskola med sju avdelningar planeras också i området, den kommer att finnas i de två nedre planen i ett av bostadshusen. Gårdens skyddade läge tillsammans med att den ligger i direkt anslutning till Slåtterbackens park ger riktigt fina förutsättningar för utelek och utepedagogik.

De träd som idag finns på Kobjersvägen behöver tas bort, men kommer att ersättas med annan grönska på Kobjersvägen och med nya trädalléer längs med Öresundsvägen och inne bland kvarteren. I planområdet som helhet kommer andelen grönyta och antalet träd att öka, bland genom att asfalterade parkeringar tas bort och gröna bostadsgårdar och en stor förskolegård tillkommer.

Vid samma möte beslutade byggnadsnämnden att planeringsarbete ska starta för kvarteren Virket 1 och 3, tanken är att det även där ska byggas bostäder och service längs med Öresundsvägen. I ett inriktningsbeslut för kvarteren Länsmannen och Töebacken lite längre söderut på Västerbro beslutade nämnden om en ny struktur för kvarteren. Den nya strukturen behövs då det inte längre är aktuellt med en grundskola där.

Visionsbild som visar korsningen Öresundsvägen-Kaprifolievägen
Illustration: White Arkitekter