Nyheter

Malmö växer kraftigt: Förväntas närma sig 400 000 invånare 2033

Malmö, en stad i stark tillväxt, har ökat sin befolkning med 5600 personer under 2022. Tillväxten beror främst på att många unga flyttar in samt en minskad utflyttning. Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos förväntas Malmös befolkning närma sig 400 000 invånare fram till 2033.

– Utflyttningen under 2022 var lägre än vanligt, vilket är en förklaring till att befolkningen ökade snabbare än prognostiserat. I sin tur förklaras detta av den ekonomiska krisen, då flyttströmmar brukar minska under kristider. Inflation och stigande räntor har gjort att många avvaktat med att köpa boende i andra kommuner säger Elisa Labbas, utredare på stadskontoret och ansvarig för befolkningsprognosen.

En annan förklaring till tillväxten är att coronapandemin och dess effekter på invandringen nu har mattats av, och invandringen ökade under 2022 från de låga nivåerna under pandemin.

Fler unga och äldre

Befolkningsprognosen för 2023–2033 visar att förväntningarna för 2023 är en befolkningsökning med 4 100 personer, vilket är 1 500 mindre än föregående år. Fram till slutet av 2033 förväntas antalet Malmöbor öka med ytterligare 40 000 personer. Vid slutet av 2033 förväntas Malmö ha 397 000 invånare. Det ekonomiska läget skapar dock osäkerhet i årets prognos.

Under prognosperioden 2023–2033 förväntas gruppen i åldersspannet 80 år eller äldre vara den snabbast växande åldersgruppen, följt av unga i gymnasieåldern. Antalet Malmöbor i grundskoleåldern förväntas minska marginellt, medan antalet förskoleåldern förväntas öka något. Gruppen i arbetsför ålder förväntas under prognosperioden öka ungefär lika snabbt som den totala befolkningen.

– På sikt betyder detta att staden behöver planera för en långsiktig tillväxt, behoven inom vård och omsorg kommer att öka och gymnasieskolorna behöver planera för ökad kapacitet, säger Elisa Labbas.

Bostadsbyggandet bromsar in

Befolkningstillväxten kommer att vara koncentrerad till områden där det byggs många bostäder som Hyllievång och Västra hamnen. Men även i till exempel Bunkeflostrand, Inre hamnen, Elinelund, Holma och Limhamns hamnområde förväntas det ske en betydande befolkningstillväxt. Hyllievång och Västra hamnen tillsammans står för nästan två femtedelar av Malmös befolkningstillväxt fram till 2028.

– Under de senaste åren har det byggts mycket och många bostäder kommer att färdigställas även under 2023/2024. Däremot ser vi en minskning i antalet nya byggstarter nu, vilket kommer leda till att färre bostäder färdigställs om två-tre år. Anledningen till det är den ekonomiska krisen samt rådande konjunktur säger Elisa Labbas.

Foto: arniii