Nyheter

Från snack till verkstad

– Jag märker tydligt hur effektiviteten i golvföretagen ökar mellan varje revision. Många gillar revisionen, den blir som en regelbunden hälsoundersökning av verksamheten. Det är så kul att se!

Anders Karpesjö har varit extern revisor för Golvbranschen GBRs kvalitetskoncept Auktoriserat Golvföretag i fem år. Han har hunnit välkomna många nya företag in i auktorisationen och även gjort en mängd förnyelserevisioner.

– Auktoriserat Golvföretag är ett verktyg som hjälper ledningen att gå från snack till verkstad. De fina orden i företagets policy översätts till konkreta mål för att förbättra prestation och effektivitet i praktiken.

För att bli Auktoriserat Golvföretag finns en standard (en branschtillämpning av ISO:s standarder) att uppfylla. Revisorn går noggrant igenom företagets verksamhet och relevant dokumentation för att kunna bedöma om företaget lever upp till auktorisationens krav.

Ett revisionsprotokoll säkerställer att alla kriterier är uppfyllda, att processen är transparent och att företagen behandlas lika. Både golventreprenörer och leverantörer av golv och golvtjänster kan bli auktoriserade.

– Auktoriserat Golvföretag har två viktiga, inbyggda värden. Marknaden och upphandlaren vet att företaget har ordning och reda på ekonomi, kompetens, spårbarhet och hållbarhet. För ledningen är auktorisationen ett effektivt verktyg som säkerställer fasta rutiner och mål kring miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Efter att företaget blivit godkänt görs regelbundna revisioner. Då tittar revisorn på hur det ständiga förbättringsarbetet – som är själva grunden för auktorisationen – fungerar. Tillsammans med ledningen går man igenom tidigare protokoll samt aktuella underlag och bedömer hur väl målsättningarna uppfyllts.

– Nu ser vi en riktigt härlig utveckling. Vi har fått fler auktoriserade företag och revisionerna genomförs med goda resultat, det vill säga antalet företag som går igenom revisionen utan krav på kompletteringar har ökat. Det innebär i sin tur att tiden till nästa förnyelserevision blir längre, som mest 22 månader.

– Jag ser också en ökad intern effektivitet hos de auktoriserade företagen, bland annat i form av minskade kvalitetsbristkostnader. Där sparar man stora pengar!

En kvalitetsbristkostnad kan vara ett undermåligt utfört golv som får läggas om. Det kostar både tid och pengar att göra om och göra rätt, plus förlust av den intäkt som dessa timmar kunnat ge istället.

– Men det finns en generell utmaning för företagen; digitaliseringen. Alla behöver kunna skapa digitala underlag. Jag ser stora skillnader där framför allt i attityd. Många har kommit långt men det är en utmaning för branschen att få med alla på tåget.

Samtliga revisioner görs numera via Teams. Anders Karpesjö, som räknar med att göra mellan 65 och 70 revisioner under 2023, menar att det fungerar bra.

– Båda parter är förberedda i god tid och det leder till en konstruktiv, utvecklande dialog under mötet, säger han.