Nyheter

Nytt kraftvärmeverk byggs i Örtofta

Planeringen av en ny produktionsanläggning för kraftvärme i Örtofta i Eslövs kommun pågår för fullt. Anläggningen, kraftvärmeverk 2 (KVV2) i Örtofta, är tänkt att ersätta äldre produktionsenheter för fjärrvärmeproduktion, säkerställa fjärrvärmeleveransen och avlasta elsystemet i regionen. Sweco har fått i uppdrag av Kraftringen att utföra förprojektering och upphandling kopplat till KVV2.

Kraftringen har gett Sweco i uppdrag att utföra förprojektering och upphandling av det nya kraftvärmeverket KVV2 som planeras att byggas i anslutning till det befintliga kraftvärmeverket i Örtofta. Det nya kraftvärmeverket kommer att designas för att ha ett så litet klimatavtryck som möjligt. Returträ, skogsflis, bark och spån som kommer att användas som bränsle. Anläggningen kommer också att förberedas för koldioxidavskiljning, så kallad CCS, vilket har identifierats som en viktig komponent för att uppnå de globala klimatmålen.

– Energifrågorna är av högsta prioritet i hela landet, inte minst i Skåne. Ett nytt kraftvärmeverk skulle bidra till en förbättring av den ansträngda situationen i elområde 4 och säkra fjärrvärmeleveranserna i det regionala fjärrvärmesystemet, säger Conny Udd, divisionschef för Swecos energi- och industrikonsulter.

Under förutsättning att ett investeringsbeslut fattas av Kraftringens ägarkommuner 2024, kan KVV2 vara i drift 2028.