Nyheter

Rumsbeskrivning 2.0

Rumsbeskrivningen 2.0 ska automatisera beskrivningsprocessen i byggprocessens alla skeden. Byggherrar, arkitekter, förvaltare och brukare kan använda dokumentet.

När en byggnad ska upprättas, offentlig eller privat, leds byggprocessen genom flera olika skeden: förstudie, program, projektering, produktion och uppföljning. Varje skede resulterar i en inlämning av handlingar såsom beskrivnigar och ritningar. Skedena är komplexa med många involverade parter och ett stort behov av samordning för alla inblandade.

Komplexiteten och flera informationsflöden leder till misstag som enligt Boverket kostar fastighetssektorn årligen 111 miljarder kronor.

Rumsbeskrivningen är ett beskrivningsdokument som upprättas vanligtvis av arkitekter eller byggherrar och redovisar färdiga ytskikt per rum i en byggnad. Som en del av beskrivningsdokumenten har den företräde framför ritningar ifall det förekommer stridande uppgifter. Rumsbeskrivningen görs oftast manuellt och det saknas klara regler för hur den skall utformas och användas. Det saknas också en tydlighet om vem som ansvarar för dokumentets slutgiltiga innehåll.

Den som skriver rumsbeskrivningen är sällan samma person som projekterar ritningar och modell, vilket ger upphov till misstag. Det kan vara dubbelskrivningar med olika texter på olika handlingar, svårighet att hålla långa dokument uppdaterade med rätt information, revideringar som kräver mycket granskning, oklar status för beslut, samt fel från tidigare projekt som kopieras in gång på gång.

Det övergripande syftet med projektet Rumsbeskrivningen 2.0 är att automatisera beskrivningsprocessen i byggprocessens alla skeden och möjliggöra att, förutom byggherrar och arkitekter, även förvaltare och brukare kan använda dokumentet.

Projektet strävar att, genom automatisering och pedagogisk omstrukturering av redan befintliga digitala processer driva fram en förändring i branschen som speglar Smart Built Environments mål till 2030 och kommer att leda till minskad klimatpåverkan, minskade byggkostnader och snabbare leveranser samt nya konstellationer av aktörer.

Förbättrat informationsflöde

Användning från de tidigaste skedena när ekonomiska krav och
miljökrav ställs för projektet.

Sänkt kunskapströskel så att flera väljer att aktivt använda verktyget.

Bättre översikt över material och produkter som beskrivs kompletterade av bilder och länkar.

Allmäntillgängliga exportformat.

Enklare beslutsfattande.

Effektivisering

Skalning upp och ner utan att tappa dokumentets värde.

Länka information mellan modell och beskrivningar.

Bringa klarhet i vilka val har godkänts av byggherren.

Möjliggöra snabba och korrekta revideringar.

Erbjuda enklare granskningsmoment.

Tidsbesparing som frigör tiden för värdehöjande moment i processen.

Minimerade risker av den mänskliga faktorn.

Bättre hantering av dataflöden.

Klimatperspektiv

Underlätta miljöcertifieringsprocess genom kopplingar till olika databaser för materialbedömningar.

Översikt av aktuella material- och produktval underlättar miljöcertifieringar.

Ger förvaltare och brukare koll på material och inredning i byggnaden inför ev. ombyggnation.

Lättläst och en utökad användargrupp ger bra förutsättningar för livscykelanalys.

Jämlikhet

Ett lättanvänt verktyg kan användas av alla.

Jämnar ut skillnaden mellan små och stora aktörer, och även bland lekmän.

Genomförandet är uppdelat i tre etapper och bara den första etappen är en del av ansökan i utlysningen. I den första etappen kommer en referensgrupp att identifieras, data att samlas in och analyseras och slutligen en mock-up design av

Rumsbeskrivning 2.0 presenteras för att ge ett (tidigt) test och bevis på ett konceptets genomförbarhet. Mock-upen används även för att etablera fler kontakter, samverkan och hitta möjliga partners för ekonomiskt- och mjukvaruutvecklingsstöd.

Efter detta första steg ska affärsmodellen utformas så att tänkta användare har möjlighet att implementera Rumsbeskrivning 2.0 i sina system. Målet är att detta verktyg blir en standard för framtiden!

Fakta

ID: i3-6
Beviljat i: Innovationsidé 3
Projektledare: Ivana Komatina, ARKIVIST Group AB

Bild: J Byers