Nyheter

Malmö: Färre vakanser på kontorshyresmarknaden

Hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö har stärkts den senaste tiden, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Vakansgraden har minskat på de flesta delmarknader och uthyrningen har återhämtat sig efter tre svaga år. Den kommande lågkonjunkturen och ett relativt stort inflöde av nyproducerade kontorsytor innebär dock att utsikterna är osäkra.

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Malmö och andra större städer två gånger om året. I höstens kartläggning framkommer att vakansgraden i centrala Malmö minskat till 7 procent. Därmed är vakansgraden tillbaka på den nivå den låg på i inledningen av pandemin våren 2020.

Vakansgraderna har minskat på så gott som samtliga delmarknader. Även i ytterområdena har vakanserna minskat, dock i mindre utsträckning än centralt. Vakansnedgången har varit tydligare för nya, moderna lokaler i bra lägen än vad den varit i det äldre segmentet.

-Malmös kontorsmarknad har generellt haft en högre vakansgrad än andra städer de senaste tio åren. Uppgången under pandemin blev därmed inte lika dramatisk och den senaste tiden har efterfrågan på kontorslokaler gynnats av en snabb sysselsättningsökning. Malmömarknaden verkar, än så länge, inte heller ha påverkats så mycket av hyresgästernas anpassning till digitala och mobila arbetssätt som andra marknader. Den kommande lågkonjunkturen lär dock innebära att efterfrågan dämpas. Samtidigt är nyproduktionen förhållandevis stor vilket innebär att det finns frågetecken när det gäller vakansutvecklingen framöver, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Malmö, Göteborg och Stockholm, 2009-2022

Källa: CityMark Analys

Viss återhämtning för kontorsuthyrningen i Malmö

Efter tre ganska svaga år för uthyrningen på Malmös kontorsmarknad har omsättningen tagit fart under 2022. Antalet hittills tecknade avtal och uthyrda kvadratmeter tyder på att året kommer att landa nära tidigare toppnivåer. Drygt 140 avtal på sammanlagt knappt 110 000 kvadratmeter väntas tecknas under 2022.

-Uthyrningen har tagit fart på de flesta ställen, men kanske framför allt i Hyllie där vi redan nu, innan året är slut, noterat mer uthyrt än under tidigare år. Precis som i fjol så ser vi också generellt att uthyrningen i det nyare segmentet går starkare än i det äldre, säger Tor Borg.

Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Malmö (inkl. ytterområden) 2009-2022

Källa : CityMark Analys

Om CityMark Analys och kartläggningen

CityMark Analys har kartlagt och analyserat den svenska fastighetsmarknaden, med fokus på kontorshyresmarknaden, sedan början av 1990-talet. Två gånger om året görs detaljerade kartläggningar av drygt 3 000 kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, genom individuella kontakter med fastighetsägare och förvaltare. Kontorsytor som uppgår till minst 350 kvadratmeter täcks av kartläggningen och hyresavtal för kontorsytor om minst 50 kvadratmeter registreras. Validiteten är mycket hög i och med att kartläggningarna görs genom direkta avstämningar med fastighetsägarna.

Vakansgraden beräknas som antalet kvadratmeter vakant kontorsyta dividerat med det totala antalet kvadratmeter kontorsyta i fastighetsbeståndet. En vakant yta är okontrakterad hos fastighetsägaren. Hit räknas alla ytor som är vakanta vid mättidpunkten eller kommer att bli vakanta inom den närmaste tremånadersperioden.

Omsättning avser antalet tecknade hyresavtal eller summan av de kontorsytor för vilka avtal tecknats. Här inkluderas nyteckningar, tilläggsförhyrningar och internflyttar men inte omförhandlingar och förlängningar av avtal.

Den långa historiken och detaljrikedomen i kartläggningarna gör CityMark Analys unika när det gäller kontorshyresmarknaden. Vår verksamhet är en viktig del av den svenska fastighetsmarknadens, i en internationell jämförelse, höga transparens. CityMark Analys samarbetar främst med större fastighetsägare.

Men även mindre fastighetsägare erbjuds att ta del av kartläggningarna via en ny webshop se:

https://info.citymark.se/analys/webshop