Nyheter

FirePro en av marknadens mest effektiva släckmedel

FirePro en av marknadens mest effektiva släckmedel per viktenhet.

Fire Pro neutraliserar HF gaser som bildas vid termisk rusning och har många andra fördelar med att skydda ett batterilager, ex life Cycle Cost, inte trycksatt system.

Med andra ord ett effektivt och enkelt samt ekonomiskt fördelaktigt system att äga och hantera.

TEKNOLOGI

FirePro designar och tillverkar modulära, effektiva brandsläckningssystem med en innovativ släckmedel i kärnan i vår teknik.

FPC-förening  (FirePro compound)

FirePro-system använder den senaste generationen av vår patenterade FPC-fasta förening som är höjdpunkten i många års forskning och utveckling. 

Vid aktivering omvandlas den fasta FPC-föreningen till en snabbt expanderande extremt effektiv och effektiv brandsläckande kondenserad aerosol.

Aerosolen sprids och fördelas jämnt i höljet under skydd med användning av det momentum som genererats under omvandlingsprocessen. 

Till skillnad från gasformiga medel uppnås den totala översvämningseffekten utan att öka trycket i det skyddade området / volymen.

Brandsläckning åstadkoms genom avbrott av de kemiska kedjereaktionerna som uppstår i lågan och 

inte genom utarmning av syre och / eller kylning, vilket föreslås av den traditionella brandtriangeln.

FirePro-fördelen

FirePro-tekniken släcker branden genom att stabilisera de fria radikalerna väte, syre och hydroxid!

Transformationsprocess

I en typisk brand sker intensiv interreaktion mellan atomer och fragment av instabila fria radikaler i närvaro av syre. Detta fortsätter tills det brinnande bränslet har tappats. FirePro släcker eld främst genom att på molekylnivå hämma de kemiska kedjereaktionerna som förekommer i förbränningen.

Vid aktivering av FirePro enheten, FPC förening inom transformeras till en snabbt expanderande brandsläckning kondenserad aerosol bestående huvudsakligen av Kaliumsalt baserade K 2 CO 3 , H 2 O (ånga), N 2 och CO 2 .

Gasstypen, 3-D, egenskaperna hos den kondenserade aerosolen underlättar dess jämna och snabba fördelning i den skyddade volymen samt dess flöde till de naturliga konvektionsströmmarna för förbränning.

De fasta partiklarna av kaliumsalter, som är av få mikron i storlek, suspenderas i en inert gas som uppvisar ett extremt högt förhållande mellan yt och reaktion – ett faktum som ökar effektiviteten – vilket resulterar i mindre mängder brandsläckningsmedel som krävs.

När de kondense aerosol når och reagerar med lågan, Kalium radikaler (K *) bildas huvudsakligen från dissociation av K 2 CO 3 . K * s binder till andra flamfria radikaler (hydroxyler – OH-) och bildar stabila produkter såsom KOH. Denna åtgärd släcker eld utan att tömma det omgivande syreinnehållet. KOH reagerar vidare i närvaro av CO 2 och bildar K 2 CO 3 .

De fasta partiklarna av kaliumkarbonat (K 2 CO 3 ) har en diameter av mindre än fem mikron och förblir i suspension i det skyddade rummet / inneslutning i minst 30 minuter, vilket förhindrar ytterligare återtändning av elden.

Den fasta FPC-föreningen, utvecklad efter många års forskning och utveckling , använder miljövänliga, naturligt förekommande kaliumsalter utan några pyrotekniska material inblandade. 

Vårt engagemang för hållbarhet bekräftas av antalet och kvaliteten på uppnådda EU-certifikat , internationella certifikat och godkännanden.

www.x-fire.se/[email protected]