Nyheter

Radikala förändringar krävs för en grönare byggbransch

Smart teknologi, energibesparande system och ett stort miljöfokus vad gäller bland annat materialval. Det är några aspekter som kan komma att definiera framtidens hus och fastigheter. Men vägen till en hållbar byggindustri och fastighetsbransch är fortfarande lång. Det krävs radikala förändringar för att byggandet ska bli grönare, menar EU-kommissionen.

Det internationella energirådet, IEA, uppskattar att byggbranschen står för cirka 40 procent av de globala koldioxidutsläppen idag. Samtidigt växer behovet av bostäder och fastigheter för jordens befolkning, som ökar i antal.

Byggbransch som går mot hållbarhet

EU-kommissionen har tittat på ett antal punkter när det gäller att bygga för en grönare framtid. I den gröna omställningen som sker världen över ingår ju även byggbranschen, som behöver hitta nya vägar och optimera nuvarande lösningar för att kunna minska koldioxidutsläppen och gynna såväl den lokala omgivningen som det globala klimatet.

För att kunna skapa just en hållbar byggbransch kommer det dock att, enligt EU- kommissionen, krävas betydande förändringar i hur fastigheterna är konstruerade och inredda, jämfört med hur standarden sett ut länge. Inte minst vad gäller smart teknologi, energisystem och val av hållbara material.

Smart teknik med digital underhållning som spel på casino

Hur framtidens bostäder ska byggas är en högaktuell fråga som väcker nyfikenhet hos både hushållen och företagen. Våra hem är en fråga som ligger människor varmt om hjärtat. Ur miljösynpunkt går det att göra väldigt mycket genom att designa bostäder med grönt fokus. Tekniken i våra hem innebär smarta prylar med tillgång till internet med underhållning som spel på casino – se vidare för information om casinon online.

Snabbt wifi i bostaden är idag ett krav från de flesta. Utan det fungerar helt enkelt inte vardagen som man önskar, med tanke på att internetuppkopplingen är grunden för allt från underhållning till arbete på distans och inte minst smarta hem. Smarta hem är redan ett etablerat koncept i samhället men det finns potential till betydande utveckling inom området.

Bostäder med fokus på miljö redan vid konstruktion

Användarvänligheten för tekniken som skapar smarta hem behöver vara på topp. Detta för att det ska vara både enkelt och belönande att använda tekniken för att spara energi och bidra till en grönare värld. Redan vid byggandet behöver man ha den smarta tekniken i åtanke.

Bland annat kan byggnaderna utrustas med följande funktioner för att bli mer miljövänliga:

Insamling av regnvatten som sedan används för att till exempel spola toaletter i bygganden eller vattna träd och växter.

Smarta termostater med värmereglering som lär sig att reglera temperaturen automatiskt efter hushållets önskemål. Till exempel kan temperaturen minska när man åker hemifrån eller på natten för att spara energi, samt regleras separat per rum. Det kan också handla om att bygganden ”samlar på sig” värme att använda när väderprognosen visar att det snart ska bli kallare utomhus.

Sensorer som känner av vattenläckor och mögel, så att problemet går att förhindra innan bygganden blir skadad.

Smart ventilation som likt värmeregleringen anpassar sig efter olika delar av hemmet och kan hjälpa till att spara energi.

Montering av solceller på taket eller integrerade solceller. På så sätt har fastigheter potential att bli helt självförsörjande för sin gröna energi och/eller värme.

Takutrymme som kan användas för odling av grönsaker. Här går det att plantera både grönsaker och även göra utrymme för gröna växter som hjälper till att absorbera koldioxid från luften i städer.

Ett cirkulärt tankesätt

Sverige har som mål att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det här målet innebär att utsläppen från Sverige måste vara åtminstone 85 procent lägre än utsläppen år 1990. Eftersom bygg- och fastighetssektorn involverar aktörer i en rad olika steg behöver man se till helheten av den här kedjan av aktörer. Allt större fokus ligger idag på det cirkulära tankesättet, som inkluderar alla olika faser i fastighetens livscykel. Från själva byggandet, till användandet, renoveringar och slutligen rivning.

Naturvårdsverket sammanfattar fem områden där det finns möjlighet att göra skillnad i byggbranschen. Genom åtgärder inom områdena så går det att minska klimatutsläppen sett till bostäder och andra fastigheters hela livscykel.

Minska behovet av byggnation genom flexibla kontor och minskad yta per person.

Välja hållbara material, använda mindre material och se till att producera materialet på ett hållbart sätt.

Se till att transporterna som sker ger så lite utsläpp som möjligt, till exempel genom att välja transportbolag med elektrifiering och överlag minska transportsträckorna.

Grön energi till uppvärmning och energisnålare byggnader genom renovering.

Möjlighet till att återvinna material vid rivning och ombyggnad.

Välja hållbart material till fastigheter

Valet av material vid nybyggnation och renoveringar är en av de viktigaste åtgärderna för en grönare bransch. Träbyggnader har möjlighet att minska koldioxidavtrycken betydligt men är samtidigt fortfarande ovanliga. Forskare menar nu att det finns ett akut behov av att ändra på detta och göra trä till ett vanligare materialval.

Framställandet av betong släpper ut stora mängder koldioxid, vilket innebär att en omställning till trä istället för betong också kan ge stora positiva effekter för miljön. Detta förutsätter dock att trämaterialet kommer från hållbart skogsbruk, där nya träd planteras för att ersätta nedhuggna, samt att träet återanvänds vid slutet av byggnadens livstid.